Skriftleg spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til justis- og innvandringsministeren

Dokument nr. 15:2213 (2018-2019)
Innlevert: 30.08.2019
Sendt: 30.08.2019
Svart på: 06.09.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

Masud Gharahkhani (A)

Spørsmål

Masud Gharahkhani (A): Vil justisministeren støtte Hallingdalregionens tydelige ønske om en satellitt av Statens Barnehus i Hallingdal?

Grunngiving


Jeg har den 29.08.2019 deltatt på samrådsmøte med Barnevernet i Hallingdal som ordfører i Ål kommune Solveig Vestenfor og leder for Barnevernet Helene Sagabråten inviterte til.

Tilbakemeldingen er tydelig fra alle aktører i Hallingdal: Det er behov for en satellitt/desentralisert tilbud av Statens Barnehus i Hallingdal. Slik det er i dag får de mest sårbare barn og unge, som er i en ekstrem vanskelig situasjon kjørevei på opptil 10 timer. Vi snakker om en enorm belastning som kan gå utover rettssikkerheten til barna.

Hallingdalsregionen har de siste årene opplevd betydelig sentralisering. En Satelitt i Hallingdal vil frigjøre lokale ressurser i politiet, barnevernet og oppvekstsektoren. Det vil vise at statlig myndigheter tar Hallingdals utfordringer på alvor.

Tilrettelagt avhør blir vurdert som et godt system. Vårt ønske er at justisminister sammen med Hallingdal kommunene og faglige aktører finner løsninger der avhør foretas i Hallingdal.

Derfor ønsker jeg konkrete tilbakemeldinger fra justisministeren om støtte til saken og en fremdriftsplan for realisering.

Jøran Kallmyr (FrP)

Svar

Jøran Kallmyr: Innsatsen gjennom barnehusene er styrket betraktelig de senere årene, både i antall ansatte og antall saker. Det er nå til sammen 14 barnehus i Norge, etter at Kirkenes, Mosjøen og Førde er blitt opprettet som underavdelinger av andre barnehus.

Statens barnehus er en helt sentral del av den samlede innsatsen for å forebygge og bekjempe vold og overgrep mot barn og voksne med psykisk utviklingshemming. Jeg har merket meg at det er et ønske flere steder i landet for egne barnehus eller underavdelinger/satellitter. Både kortere reisevei for barna og kapasitetsutfordringer i barnehusene har vært argumenter for etablering av nye enheter.

Overgrepsutsatte barn i Hallingdalsregionen sogner i all hovedsak til Statens barnehus i Sandefjord. Barn i denne regionen vil derfor i noen tilfeller måtte reise langt for å kunne avhøres på barnehuset. Dette vil kunne utgjøre en tilleggsbelastning, men er ikke nødvendigvis negativt for barna. Det mest avgjørende, er og blir naturlig nok det faglige innholdet i arbeidet som utføres av helsepersonell og politiets ansatte ved barnehusene.

En oversikt fra Politidirektoratet viser at hovedutfordringen når det gjelder tilrettelagte avhør av barn i dag ikke ligger i selve barnehusene, men hovedsakelig er knyttet til kapasitet hos avhørere og avhørsledere i politidistriktene. Jeg velger derfor å lytte til de faglige råd som kommer fra politiet når det gjelder nye etableringer.

Jeg kan opplyse om at Politidirektoratet er i ferd med å sette i gang en større evaluering av barnehusene. Spørsmål knyttet til kapasitet og kompetanse vil stå sentralt i denne evalueringen og vil danne grunnlaget for politiets senere vurdering av behovet for å etablere flere barnehus.

La meg likevel, og uavhengig av denne evalueringen, fastslå at innsatsen for å avdekke og følge opp volds- og overgrepsutsatte barn både har vært og fortsatt vil være en klar prioritering fra regjeringens side.