Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:2218 (2018-2019)
Innlevert: 30.08.2019
Sendt: 02.09.2019
Svart på: 09.09.2019 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

Willfred Nordlund (Sp)

Spørsmål

Willfred Nordlund (Sp): Har regjeringen og fiskeriministeren planer om å vurdere konsesjonssystemet med sikte på at oppdrettere som oppfyller visse vilkår som eksempelvis dobbelt sikring mot rømming, ingen lus og helt eller delvis oppsamling av slam, på nivå med eksempelvis Akvafuture, skal kunne drive oppdrett uten kjøp av konsesjon slik som i dag?

Harald T. Nesvik (FrP)

Svar

Harald T. Nesvik: Jeg legger til grunn for mitt svar at spørsmålet innebærer at etablering av anlegg som tilfredsstiller visse miljøkrav skal kunne søke og få tildelt tillatelser til lakse- og ørretoppdrett løpende og uten at det betales et vederlag til staten.Havbruksnæringen er en viktig næring som trenger stabile rammebetingelser. Vekst i havbruksnæringen vil kunne bidra til økt matproduksjon, økt verdiskaping, økte inntekter til stat og kommune og arbeidsplasser langs kysten. Regjeringen har ambisjoner om vekst i havbruksnæringen, og la derfor i 2015 fram Meld. St. 16 (2014-2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett (også omtalt som havbruksmeldingen). I havbruksmeldingen drøftes og redegjøres det for grunnlaget for hvorfor og hvordan myndighetene bør regulere produksjonskapasiteten i lakseoppdrettsnæringen, herunder tildeling av nye tillatelser.Stortinget behandlet meldingen i Innst. 361 S (2014-2015), og sluttet seg i det vesentligste til konklusjonene. Det nye systemet for justering av produksjonskapasitet (trafikklyssystemet) ble innført 15. oktober 2017.Trafikklyssystemet innebærer at kysten er delt inn i 13 produksjonsområder. Innenfor hvert område vurderes næringens miljøpåvirkning annet hvert år etter en indikator; lakselus. I produksjonsområder der miljøpåvirkningen er akseptabel, kan det tilbys vekst i form av nye tillatelser og økt kapasitet på eksisterende tillatelser. Systemet inneholder incentiver til oppdrettere som klarer å opprettholde lave lakselustall med ingen eller begrenset bruk av legemidler (unntaksordning). De som oppfyller kriteriene vil kunne få tilbud om økt kapasitet mot vederlag uavhengig av miljøstatus i sitt produksjonsområde, og unngå reduksjon i kapasitet i produksjonsområder med uakseptabel miljøtilstand. En mulig måte for å tilfredsstille kravene for unntak er å ta i bruk semilukket eller lukket anleggsteknologi.Jeg mener det nå er lite hensiktsmessig å introdusere nye "typer" tillatelser som skal ligge utenfor trafikklyssystemet så kort tid etter at systemet har trådt i kraft. En ordning slik representanten skisserer vil etter mitt syn heller ikke bygge opp om hensynet til forutsigbare rammebetingelser for havbruksnæringen, og det foreligger derfor per nå ingen planer om å tilby en slike type tillatelse.