Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:2222 (2018-2019)
Innlevert: 30.08.2019
Sendt: 02.09.2019
Svart på: 10.09.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Er det riktig at regjeringen har sendt brev til forsvarssjefens stab datert 10. august 2018 med forslag om å avslutte ordningen med frikjøpte tillitsvalgte i Forsvaret, og hvis ja hvorfor har ikke regjeringen gått ut korrigert forsvarssjefens uttalelse som benektet at forslaget kom fra regjeringen?

Grunngiving

28. august ble det klart at Forsvaret har sagt opp en avtale som ligger til grunn for ordningen med lønnede tillitsvalgte i full stilling. I dag er det 28,5 frikjøpte tillitsvalgte i Forsvaret. Ordningen skal ifølge TV2 avvikles i 2020.
I en situasjon der den norske arbeidslivsmodellen er under angrep gir alle forsøk på svekke fagbevegelsens rolle i det norske samfunn grunn til bekymring. Forsvaret har den siste tiden gått gjennom omfattende endringer, og det er svært viktig at fagbevegelsen får best mulig mulighet til å bidra i disse endringsprosessene og sørge for at de ansattes interesser ivaretas. Norges offisers- og spesialistforbund, NTL Forsvaret, Parat Forsvar og LO sentralt, har alle advart mot å angripe dagens ordning.
Dessuten har fagbevegelsen i Forsvaret en viktig rolle når det gjelder å ivareta Norges sikkerhet. Avgjørelsen om å kjøpe det amerikanske bombeflyet F-35 og deltakelse i USA- og NATO-styrte kriger har gått på bekostning av Hæren, Heimevernet, Sjøforsvaret og Kystvakten. Utgiftene til innfasing, vedlikehold og drift av F-35 vil trolig gå på bekostning av vår selvstendige forsvarsevne i flere tiår fremover. I mangel på informasjon fra regjeringen, er det ofte de tillitsvalgte som har gitt Stortinget og folket informasjon om mangler, problemer og feil i Forsvaret. Dette gjelder ikke minst i tilfeller der regjeringen kan ha gitt Stortinget feil eller ufullstendig informasjon om situasjonen i de ulike forsvarsgrenene.
Ved å avskaffe ordningen med tillitsvalgte som er frikjøpt på heltid, innskrenker man de tillitsvalgtes mulighet til å bidra med informasjon om Forsvaret som er nødvendig for offentligheten og Stortinget. Hovedtillitsvalgt i Hæren Pål Nygaard sier for eksempel at Forsvarets ansatte ikke lenger vil få samme mulighet til å bidra med egen kunnskap i den offentlige debatten.
Også avtroppende Hærsjef Odin Johannesen, mener ordningen som sikrer de tillitsvalgte mulighet til å delta i debatter har vært positiv for beslutningsprosesser i Forsvaret.
Kritikken fra fagbevegelsen er unison. Ingen av de tillitsvalgte som representerer Forsvarets over 20000 ansatte har gitt sin støtte til avgjørelsen. Også utenfor fagbevegelsen er det bekymring om at tiltaket om å avvikle ordningen, vil svekke nødvendig informasjonsflyt som er avgjørende for å sikre gode beslutninger om Forsvaret.
Tiltaket om å vrake ordningen er i ferd med å skape en unødvendig konflikt og usikkerhet i Forsvaret. Det var forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen som uttalte seg om beslutningen i et intervju med TV2.
På spørsmål fra TV 2 benektet Bruun-Hanssen at avgjørelsen om å avslutte ordningen kommer fra forsvarsdepartementet. Men i et brev fra Forsvarsdepartementet til forsvarssjefens stab datert 10.august i fjor framgår det at reduksjon av ordningen med frikjøp av tillitsvalgte er et sparetiltak foreslått av regjeringen.
Gitt at dette brevet er ekte, er det underlig at forsvarssjefen tok på seg å benekte regjeringens rolle. Det finnes imidlertid en tradisjon i Norge for at regjeringer dytter ansvaret for upopulære og uforsvarlige beslutninger nedover på personer i Forsvaret. Det er også viktig å avklare hvilken rolle regjeringen har spilt i avgjørelsen om å avvikle ordningen for frikjøpte tillitsvalgte for å unngå at ansvaret for avgjørelsen plasseres på feil sted.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 2. september 2019 med spørsmål fra stortings-representant Bjørnar Moxnes om det er riktig at regjeringen har sendt brev til forsvarssjefens stab 10. august 2018 med forslag om å avslutte ordningen med frikjøpte tillitsvalgte i Forsvaret, og hvis ja hvorfor har ikke regjeringen gått ut og korrigert forsvarssjefens uttalelse som benektet at forslag kom fra regjeringen.

Forsvarsjefen har selv tatt initiativ til å se på gjeldende ordning for frikjøp av tillitsvalgte, og avtalen er sagt opp fordi det er behov for en annen innretning enn slik ordningen er i dag. Forsvarsdepartementet har i brev av 10. august 2018 bedt forsvarssjefen om å vurdere mulighetsrommet innenfor flere områder for å balansere budsjettet i et flerårig perspektiv. Et av områdene var ordningen for frikjøp av tillitsvalgte. Forsvarsdepartementet har i senere skriv vist til at Forsvaret må finne en ordning innenfor hovedavtalen, og at det er opp til den enkelte virksomhet å vurdere behovet for ordninger hvor eventuelt årsverk eller deler av årsverk, avsettes til arbeidet som tillitsvalgt.Gjeldende avtale om frikjøp av tillitsvalgte gjelder til 31. juli 2020. Forsvarssjefen er i dialog med arbeidstakerorganisasjonene om en ny ordning. Jeg har tillit til at forsvarsjefen finner frem til en ordning innenfor rammene av Hovedavtalen i staten som sikrer arbeidstakerorganisasjonene i Forsvaret reell medbestemmelse.