Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:2267 (2018-2019)
Innlevert: 02.09.2019
Sendt: 09.09.2019
Svart på: 17.09.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Mener statsråden at det er i tråd med Granavolden-plattformen om et «sterkere lokalt selvstyre» når staten ikke lytter til Frøya kommune i spørsmålet om å anlegge et vindkraftverk i et LNF-område, hvor kommunen mener dispensasjonen til å bygge i LNF-området har falt bort?

Grunngiving

Frøya kommune ga 10. mars 2016 dispensasjon til at det kunne bygges et vindkraftverk i et LNF-område på øya.
Over fem år etter at konsesjon ble gitt ble tiltaket endret i en såkalt MTA-plan (miljø-, transport- og anleggsplan). Her fremkom det at vindmøllene, som opprinnelig skulle være 84m brede og 135 meter høye nå ville være 112/180 meter og at turbinstørrelsen hadde økt fra 2,3MW til 4,2 MW.
Samtlige representanter i kommunestyret mente dette var en vesentlig endring. Da tiltakshaver ikke hadde begynt arbeidet, fastslo kommunen våren 2019 at dispensasjonsvedtaket var falt bort og kommunen påla byggestans.
Fylkesmannen overprøvde vedtaket og mente at byggingen var hindret av demonstranter. Ingen personer hadde da blitt pålagt å fjerne seg, ingen hadde da blitt pågrepet og ingen hadde da blitt ilagt forelegg. «Demonstrantene» hadde fått tillatelse fra grunneier til å oppholde seg på området. Det å møte opp og si sin mening er ikke en «ulovlig demonstrasjon», men utøvelse av ytringsfrihet. På tross av dette har departementet slått fast at TrønderEnergi ble hindret i å begynne arbeidet. På denne måten har staten overkjørt både Frøya kommune og den lokale befolkningen.
Regjeringen har i Granavolden-plattformen sagt at den vil videreutvikle strategi for flytende vindkraft og styrke det lokalt selvstyre. Samtidig overkjører staten i denne saken lokale ønsker for å tvinge gjennom et vindkraftverk i et sårbart landområde. Endringene fra da dispensasjonen ble gitt gjør at nærmeste turbin kommer nærmere reirplass for hubro og økt sveipareal vil gi større «fangstareal» for fugl.»

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Regjeringen ønsker å styrke det lokale selvstyret, og redusere statlig og regional detaljstyring. Vi har blant annet lagt til rette for at kommuner som er uenige i statlig overprøving av vedtak om lokale forhold, kan prøve saken for domstolene. Dette gir kommunene et sterkere vern i saker der det er konflikt med statlige myndigheter. Jeg har også sendt brev til fylkesmennene 3. september 2019 om deres medvirkning og behandling av saker etter plan- og bygningsloven. I dette brevet minner jeg om at fylkesmennene bør være varsomme med å overprøve beslutninger som hører til det lokalpolitiske skjønnet.

Når det gjelder den konkrete saken på Frøya, har jeg hele tiden vært klar på at det ikke er opp til mitt departement å ta stilling til om det skal være vindkraftpark på Frøya eller ikke. Prosessen med konsesjon av vindkraft og godkjenning av Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA), er lagt til NVE, med Olje- og energidepartementet (OED) som klageinstans. Dette er en prosess som forutsetter lokal medvirkning, og konsesjon ble gitt etter anbefaling fra kommunen. Ved behandlingen av klagen på MTA-planen påla OED flere endringer for å redusere de negative landskapsvirkningene og ulempene for planteliv og dyr.

Det er stort lokalt engasjement rundt spørsmålet om vindkraft. Det er ønskelig og nødvendig å legge til rette for mer fornybar energi slik at vi kan nå klimamålene. Samtidig er det viktig å ta hensyn til sårbar natur. Det er ulike hensyn som må balanseres samtidig. Saken på Frøya illustrerer hvor utfordrende det er for lokaldemokratiet når prosjekter får et annet omfang og utforming enn det innbyggerne og lokalpolitikerne forutså. Dette tar regjeringen på alvor. Det er avgjørende at utbyggere samarbeider godt med kommunene og innbyggerne, og har nødvendig støtte til prosjektet. Olje- og energiministeren har derfor varslet innstramning av betingelsene for å få konsesjon.

Frøya kommune mente at dispensasjonen de tidligere hadde gitt, var falt bort fordi arbeidet med vindkraftparken ikke var satt i gang i tide. Vurderingen av om en tillatelse har falt bort eller ikke, hører ikke til det lokalpolitiske skjønn. Dette er et forhold som kan prøves fullt ut, både av Fylkesmannen og av domstolene. Ved behandlingen av klagesaken, kom Fylkesmannen i Trøndelag til at utbygger var blitt hindret fra å sette i gang arbeidet. Dette underbygges blant annet av et oppsummeringsbrev fra politiet. Fylkesmannen kom på denne bakgrunn til at dispensasjonen ikke var falt bort. Rollen til mitt departement i denne saken har gått ut på å gjennomføre en etterfølgende kontroll av saksbehandlingen til Fylkesmannen i Trøndelag. Vi gjorde en omfattende vurdering av saken, men fant ikke feil eller mangler ved Fylkesmannens vedtak. Det var da heller ikke grunnlag for oss til å sette til side vedtaket.