Skriftleg spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2236 (2018-2019)
Innlevert: 03.09.2019
Sendt: 03.09.2019
Svart på: 06.09.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Siri Gåsemyr Staalesen (A)

Spørsmål

Siri Gåsemyr Staalesen (A): Hvorfor har ikke regjeringen sørget for at det stilles krav om norsk undervisning ved utbetaling av sosialhjelp der det er hensiktsmessig?

Grunngiving

Viser til svar fra statsråd Hauglie 16. august i år og ønsker å presisere spørsmålet jeg stilte i nr. 2061/2019 med følgende spørsmål.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Som vist til i mitt svar 16. august på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2061/2019, er det et kommunalt ansvar å yte individuelle tjenester etter sosialtjenesteloven. Staten bidrar med kompetansehevende og tilretteleggende tiltak som skal bidra til at kommunene ivaretar sitt ansvar for de sosiale tjenestene på en god måte.

Som også nevnt i mitt forrige brev er det viktig at alle som skal bo og arbeide i Norge – ikke minst gruppen som er avhengig av sosiale tjenester – lærer det norske språket. Dette er bakgrunnen for at Regjeringen ønsker å endre aktivitetsplikten i sosialtjenesteloven. Formålet er både å stille klare forventninger til den enkelte om å lære seg norsk og at kommunene sørger for at sosialhjelpsmottakere som trenger det deltar i norskopplæring.