Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2255 (2018-2019)
Innlevert: 04.09.2019
Sendt: 05.09.2019
Svart på: 10.09.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Forvirringen er stor når det gjelder ombyggingen av Skarnes stasjon på Kongsvingerbanen. Ifølge sentrale representanter fra regjeringspartiene skal den planlagte nye undergangen på stasjonen være ferdig til julehandelen i 2020, mens Bane NOR sier den skal være ferdig mot slutten av 2021.
Når starter anleggsarbeidene for ombygging av Skarnes stasjon, når vil ombyggingen være ferdig og når vil den nye undergangen kunne tas ibruk?

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Eg viser til spørsmål nr. 2234 frå representanten Nils Kristen Sandtrøen om same sak og gjentek svaret i dette brevet.

Ei ombygging av Skarnes stasjon har vore under planlegging sidan 2009, og er i handlingsprogrammet til jernbanesektoren for perioden 2018-2029 føresett gjennomførd innan 2021. Ombygginga er no planlagt fram til godkjent detaljplan. Medio juni i år signerte Jernbanedirektoratet og Bane NOR avtale om å prosjektera ferdig, og dessutan gjennomføra bygginga av stasjonen. Ferdigstilt detaljplan for tiltaket omfattar:

• Etablering av to sideplattformer for å gjera det mogleg med samstundes passasjerutveksling utan trafikale restriksjonar for to 220 meter lange persontog.

• Etablering av gangkulvert mellom sideplattformane.

Fristen for å ta i bruk anlegget er i avtalen mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR sett til desember 2021.