Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til statsministeren

Dokument nr. 15:2258 (2018-2019)
Innlevert: 05.09.2019
Sendt: 06.09.2019
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Svart på: 17.09.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): Etter seks år viser regjeringen en vilje til å styrke det lokale demokratiet, den instruerer fylkesmennene og statlige etater om å komme med færre innsigelser mot lokale avgjørelser. Rovviltforvaltningen skal være mest mulig lokalt forankret. Rovviltnemndene styres av politisk valgte rovviltnemnder som blant annet lager forvaltningsplaner for rovvilt.
Vil denne instruksen styrke rovviltnemndenes handlingsrom, vil den avlyse arbeidet med å slå sammen rovviltregioner og vil den virke inn på overstyring av forvaltningsplaner?

Grunngiving

Solberg ber staten holde fingrene unna lokale avgjørelser, er overskriften i en rekke aviser 3. 9.19. Bakgrunnen for denne pressemeldingen er at regjeringa ber fylkesmennene og statlige etater om å komme med færre innsigelser mot lokale avgjørelser.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Rovviltforvaltningen i Norge er statlig, både på sentralt og regionalt nivå. Det vil si at alle vedtak fattes av statlige organ, enten det er Fylkesmannen, rovviltnemndene, Miljødirektoratet eller Klima- og miljødepartementet.I saker etter plan- og bygningsloven fattes de fleste vedtakene av kommuner. I den kommunale arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven skal statlige organer gjennom sin deltakelse se til at nasjonale interesser blir ivaretatt. Kommunal- og moderniseringsministeren har understreket hvordan hensynet til lokaldemokratiet skal vektlegges i de kommunale planprosessene etter plan- og bygningsloven.Rovviltnemndene er statlige organer, bestående av regionale politikere og representanter oppnevnt av Sametinget i de regioner der tamreininteresser er berørt. Nemndene skal som regionale statlige organer gjennomføre nasjonal rovviltpolitikk i de enkelte rovviltregionene. Nemndenes myndighet og handlingsrom følger i hovedsak av Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven, rovviltforskriften, rovviltforlikene av 2004 og 2011 samt flertallsvedtaket om ulv i 2016. Den veiledningen som er gitt om statlige regionale organers rolle og funksjon i den kommunale planleggingen etter plan- og bygningsloven, gjelder ikke den statlige rovviltforvaltningen på regionalt nivå.