Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:2259 (2018-2019)
Innlevert: 05.09.2019
Sendt: 06.09.2019
Svart på: 12.09.2019 av helseministeren Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Mener statsråden det er Helse- og omsorgsdepartementets oppgave å legge til rette for nettverksbygging mellom pengesterke aktører på helsefeltet, ønsker statsråden å etablere en praksis der slike aktører kan betale for å få presentert innholdet fra stortingsmeldinger før de legges frem for Stortinget, og hva er ellers hensikten med å arrangere en «tjuvstart» på Nasjonal helse- og sykehusplan som kun er åpen for dem som kan betale inngangsbilletten på flere tusen kroner?

Grunngiving

Klassekampen melder 5. september at helseministeren planlegger en «tjuvstart» på arbeidet med Nasjonal helse- og sykehusplan, der inngangsbilletten for å delta ligger på 3750 kroner. I invitasjonen kommer det frem at nettverksbygging er én av hensiktene med konferansen:

«Høsten 2019 kommer ny nasjonal helse- og sykehusplan. Konferansen tjuvstarter arbeidet med den nye planen og vi byr på mange spennende foredrag, nettverk og erfaringsdeling. Du vil også få inspirasjon til det videre arbeidet med den kommende helse- og sykehusplanen.»

Overfor Klassekampen bekrefter helseministerens statssekretær at målet med konferansen er å presentere «den mer eller mindre ferdige planen, som hun sier skal legges fram før jul». Dermed blir konferansen formodentlig en anledning, for dem som kan betale inngangsbilletten, til å stille spørsmål om og diskutere innholdet i stortingsmeldingen, før den er lagt frem for Stortinget.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg vil aller først forsikre representanten Toppe om at denne konferansen ikke skal brukes til å presentere Nasjonal helse- og sykehusplan. Meldingen, med regjeringens andre nasjonale helse- og sykehusplan, skal selvsagt først presenteres for Kongen i Statsråd. Drøfting av det faktiske innholdet i meldingen, og behandlingen i Stortinget, vil på vanlig måte finne sted etter at dette har skjedd. Denne regjeringen involverer Stortinget i utviklingen av spesialisthelsetjenesten, og la derfor Nasjonal helse- og sykehusplan for

2016 - 2019 fram for Stortinget. Regjeringen vil gjøre det samme med Nasjonal helse- og sykehusplan for 2020 - 2023.Nasjonal helse- og sykehusplan er det overordnede plandokumentet for spesialisthelsetjenesten. Hovedtemaene i denne meldingen er psykisk helsevern, samhandling, prehospitale tjenester, teknologi og kompetanse. Innholdet i meldingen betyr mye for pasienter og pårørende og har stor innvirkning på spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og underliggende etater.I arbeidet med meldingen har vi, som ved forrige melding, derfor lagt stor vekt på dialog med de som blir berørt. Departementet har blant annet nedsatt to rådgivningsgrupper med pasienter og helsepersonell, for henholdsvis somatikk og psykisk helsevern, som har gitt innspill til meldingen. Det har vært møter med alle landets helseforetak. På flere av disse møtene har også representanter fra kommuner og brukere deltatt. Det har i tillegg vært egne møter med brukerorganisasjonene, pårørende, fagforeninger og profesjonsorganisasjoner. Representanter fra departementet har hatt flere møter med KS og besøkt Sametinget. Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, de regionale helseforetakene og Folkehelseinstituttet har bidratt i arbeidet. I tillegg har alle som ønsker det vært invitert til å sende inn skriftlige innspill.Dialogen har gitt oss mange innspill og mange eksempler på godt og innovativt arbeid i helsetjenesten. Det er dette vi nå ønsker å løfte frem på konferansen Klassekampen har omtalt. Formålet er altså ikke å presentere den nye sykehusplanen, men å presentere for et bredere publikum noen av innspillene vi har fått underveis i arbeidet.Hvis vi skal møte utfordringene i fremtidens helsetjeneste, må vi arbeide på nye måter, vi må samhandle mer, vi må utnytte kompetanse og teknologi bedre. På konferansen setter vi søkelys på dette gjennom gode eksempler og gode innlegg.Helsesektoren er i kontinuerlig faglig utvikling. Å innhente ny kunnskap og å bidra til å spre den er blant Helse- og omsorgsdepartementets oppgaver. Dialog og innspillsmøter med aktører er arbeidsformer som departementet har benyttet i arbeidet med begge sykehusplaner og regjeringens kvalitetsreform for eldre. Hvert år arrangeres dessuten Helsekonferansen som er helseministerens og eldre- og folkehelseministerens konferanse. Dette er en møteplass der gode eksempler fra hele helsetjenesten løftes fram.Departementet ser at formålet med konferansen er oppfattet ulikt og at noen aktører har reagert negativt på kostnadene deltakelse medfører. Det er en målsetning at flest mulig får mulighet til å overvære konferansen. Foruten mulighet til å delta på konferansen vil den bli gjort tilgjenglig på strømmetjenester. Kortversjon av innleggene vil også bli lagt ut på www.regjeringen.no.