Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:2264 (2018-2019)
Innlevert: 06.09.2019
Sendt: 06.09.2019
Svart på: 16.09.2019 av helseministeren Bent Høie

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Rehabiliteringstilbudet ved avdeling Granheim er i endring. Hvordan kan sykehuset ved flytting og omlegging av flere avdelinger gjøre gode vurderinger av praktiske og økonomiske konsekvenser for hva slags resultat det vil gi både å bygge ned behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten, og sammenligne med tilbudet i kommunal helsetjeneste, og på bakgrunn av alt dette avklare ny plassering for behandlingstilbudet ved Granheim lungesykehus?

Grunngiving

Det er en krevende omlegging av behandlingstilbudet ved Granheim lungesykehus både for pasienter, ansatte, sykehus-ledelse og kommunene som får et større og større ansvar for pasienter de ikke har fasiliteter, kompetanse eller kapasitet til å ta over på nåværende tidspunkt.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: For å besvare representanten Strands spørsmål har Helse- og omsorgsdepartementet bedt om informasjon fra Helse Sør-Øst RHF.

I sitt svar viser Helse Sør-Øst RHF til "at det gjennom Regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019) er bevilget midler til kommunene for å styrke sine rehabiliteringstilbud. Det er også bevilget midler til prosjekter som kommunene har hatt mulighet til å søke om penger til. Sykehuset Innlandet HF opplyser at mange kommuner i opptaksområdet har igangsatt arbeid for å etablere rehabiliteringsplaner og utvikle rehabiliteringstilbud.

Rehabilitering skal være en del av spesialisthelsetjenestens tilbud der det er behov for spesialisert kompetanse for å kartlegge pasientens funksjonsnivå og rehabiliteringsmuligheter og der hvor spesialisert rehabilitering er nødvendig. I tillegg til innsats i tidlig fase etter akutt skade eller sykdom, skal spesialisthelsetjenesten samarbeide med og gi veiledning til kommunen i overføringsfasen fra spesialisthelsetjenesten til kommunen. Dette er viktig for å bidra til at pasienten får et godt rehabiliteringstilbud lokalt, et tilbud som er tilpasset egen funksjonsevne og mulighet til å nyttiggjøre seg rehabiliteringstiltak.

Et hovedmål med rehabilitering er å bidra til at brukeren får økt evne til å mestre hverdagen og delta i samfunnet. Det kan derfor være formålstjenlig at innbyggerne får et tilbud nærmere der de bor og det har over flere år vært et mål å styrke rehabiliteringstjenestene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Sykehuset Innlandet HF viser til at kols og lungesykdommer er spesifikt nevnt som eksempel på pasientgrupper innen kroniske sykdommer som i større grad bør ivaretas og få sitt tilbud lokalt i kommunen, jf. Nasjonal veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator".

Når det gjelder rehabiliteringstilbudet ved Sykehuset Innlandet HF og den pågående vurderingen av tilbudet på Granheim lungesykehus opplyser Helse Sør-Øst RHF:

"Sykehuset Innlandet HF har i dag virksomhet ved et stort antall lokalisasjoner, noe som i mange tilfeller er uhensiktsmessig. Det er et mål for Sykehuset Innlandet HF å samle virksomheten til færre lokalisasjoner og gi pasientene sammenhengende tilbud i sømløse pasientforløp.

Sykehuset Innlandet HF opplyser at det pågår et arbeid for å utvikle rehabiliteringstilbudet for lungesykdommer i tråd med sentrale føringer, jf. blant annet omtale i generell del av dette notatet. Målet er å gi et differensiert døgn-, dag- og poliklinisk rehabiliteringstilbud som på best mulig måte møter pasientenes behov for mestring av egen hverdag og samtidig kunne leve best mulig med sin lungesykdom. God samhandling med kommunene er et viktig element i dette arbeidet.

Å flytte spesialisert lungerehabilitering inn i akuttsykehus vil bidra til mer samarbeid i overgangen mellom akuttbehandling og rehabilitering, samt sikre god og rask tilgjengelighet for tilsyn og behandling ved eventuelle sykdomsforverringer.

Det er gjennomført et arbeid for å vurdere hvordan lungerehabiliteringstilbudet på Granheim kan samlokaliseres med akuttsykehuset på Lillehammer. Sykehuset Innlandet HF viser til at det er foretatt grundige risikovurderinger knyttet til endringene dette vil medføre for pasienter og ansatte tilknyttet lungerehabilitering. En slik samlokalisering vil medføre flytting av andre virksomheter som i dag benytter lokaler aktuelle for lungerehabiliteringstilbudet. Konsekvensene av dette er under utredning og blir inkludert i den økonomiske beregningen som fortsatt pågår. Når det økonomiske grunnlaget er ferdigstilt, vil Sykehuset Innlandet HF fatte endelig beslutning".

Stortingsrepresentant Knutsdatter Strand er i sin begrunnelse opptatt av økte oppgaver for kommunene når de vanlige rehabiliteringsoppgavene overføres fra spesialisthelsetjenesten.

Helse Sør- Øst RHF viser i sitt svar til at Nasjonal veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator sier at rehabiliteringstilbudet til pasienter med kols og kroniske lungesykdommer i større grad bør overtas av kommunene.For å sikre at endret ansvar for rehabilitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene ikke svekker pasienttilbudet, er mitt krav til helseregionene at overføring av oppgaver skal skje i nært samarbeid med kommunene. Jeg forutsetter at Helse Sør- Øst sørger for samarbeid mellom Sykehuset Innlandet og aktuelle kommuner for å sikre god samhandling om tilbudet til pasienter med kronisk lungesykdom.

Regjeringen vil i høst legge frem en ny nasjonal helse- og sykehusplan. En viktig del av denne stortingsmeldingen vil omhandle samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. God samhandling vil gi helsetjenester som pasienter og pårørende opplever som helhetlige. Pasienter med kronisk lungesykdom har forskjellig alder, ulik grad av sykdom og har ulik fysisk aktivitet. Rehabiliteringstilbudet til pasienter med kronisk lungesykdom bør derfor gis ut fra mål som settes i samarbeid mellom pasienter, pårørende og fagpersoner. De fleste tiltakene vil ytes i kommunen der pasienten bor, men ofte er det behov for veiledning og oppfølging fra spesalisthelsetjenesten.