Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:2284 (2018-2019)
Innlevert: 13.09.2019
Sendt: 16.09.2019
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Svart på: 24.09.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): I en artikkel i den britiske avisen The Guardian 4/9 står det at Norge støtter Storbritannias plan om å etterlate oljerigger i Nordsjøen. De gamle oljeplattformene er potensielle miljøgiftbomber og noe oljeindustrien må ha ansvar for å rydde opp i.
Jeg vil derfor be statsråden redegjøre for hva Norge har sagt og gjort i forbindelse med Storbritannias plan og mener statsråden at også oljeselskap på norsk sokkel skal kunne la potensielle miljøbomber bli stående når de ikke lenger er i bruk?

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Svar

Kjell-Børge Freiberg: Spørsmålet er overført til Olje- og energiministeren som rette adressat.Den aktuelle saken gjelder Brent-feltet på britisk kontinentalsokkel i Nordsjøen. Det er britiske myndigheter som beslutter hvordan innretningene på feltet skal disponeres. På norsk kontinentalsokkel er det på tilsvarende måte norske myndigheter som beslutter disponeringsløsningen for det enkelte felt.

Både Storbritannia og Norge har gjennom OSPAR-konvensjonen forpliktet seg til ikke å dumpe eller etterlate utrangerte offshoreinnretninger til havs. I henhold til konvensjonen kan det gjøres unntak fra denne forpliktelsen; blant annet når det gjelder betongunderstell på innretninger. Slike betongunderstell kan etter en samlet vurdering av risiko, miljøhensyn, tilgang på teknologi, samfunnsmessige hensyn og kostnader tillates etterlatt av nasjonalstatens kompetente myndigheter. Hovedregelen er i UK som i Norge at innretninger for petroleumsvirksomhet som ikke lenger anvendes, skal fjernes.

Shell og ExxonMobil er rettighetshavere på Brent-feltet, Shell er operatør. Plattformene på feltet har betongunderstell. Selskapene har etter mer enn 10 års arbeid og analyser av mulige disponeringsløsninger, der også offentlige høringer har vært gjennomført i flere omganger, anbefalt å etterlate betongunderstellet til tre av innretningene på feltet. Topsiden på innretningene fjernes og tas til land for opphugging.

Før britiske myndigheter tillater at deler av en innretning kan etterlates under unntaksordningen i OSPAR-konvensjonen, skal øvrige OSPAR-land konsulteres. Denne prosessen pågår nå. Ut fra det faktagrunnlaget som er forelagt oss, har vi funnet å kunne støtte britenes anbefaling.

Disponeringssaker på norsk sokkel vil også fremover bli utredet og behandlet, herunder sikkerhets- og miljømessige aspekter, i henhold til gjeldende petroleumslovgivning og Norges forpliktelser under OSPAR-konvensjonen. Beslutninger vil også fremover bli tatt på bakgrunn av de faktiske forhold knyttet til den enkelte sak.