Skriftleg spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2278 (2018-2019)
Innlevert: 13.09.2019
Sendt: 16.09.2019
Svart på: 24.09.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Hvordan er folketrygdlovens krav om meldeplikt i § 11-10 å forstå for personer som søker arbeidsavklaringspenger - gjelder meldeplikten fra og med det tidspunktet søknaden leveres, eller gjelder den først fra det tidspunktet vedkommende får beskjed om at arbeidsavklaringspenger er innvilget, og hvilket ansvar har Nav selv for å gi søkere til arbeidsavklaringspenger rett informasjon om når meldeplikten inntrer?

Grunngiving

Spørsmålet er basert på en faktisk henvendelse, men stilles på generelt grunnlag.

Den konkrete henvendelsen gjelder en person med så store lese- og skrivevansker at vedkommendes unge datter må ta ansvar for all kontakt med Nav. Forhistorien er som følger: Vedkommende har en tidligere periode på AAP, med avslag på søknad om forlengelse etter unntaksbestemmelsene. I karanteneperioden har vedkommende vært henvist til sosialhjelp og har fått aktiv tilbakemelding fra Nav om at meldekort ikke kreves i perioden på sosialhjelp.

Etter karanteneperioden har vedkommende igjen søkt AAP. Søknaden ble med hjelp fra datter levert i juni 2019. I saksbehandlingsperioden har vedkommende hatt sosialhjelp som eneste inntektskilde. Da vedkommende gikk fra AAP til sosialhjelp for ett år siden, ble det aktivt opplyst fra Nav at meldekort ikke skulle innleveres i perioden med sosialhjelp.

Ny AAP-periode ble innvilget i august 2019 med tilbakevirkende kraft fra juni 2019. I vedtaket framgår det at AAP blir etterbetalt fra tidspunktet for søknaden. Så kommer kontrabeskjed. Etterbetaling blir likevel ikke gitt fordi vedkommende ikke hadde sendt inn meldeskjema i perioden juni til august 2019, mens vedkommende fortsatt var på sosialhjelp. Vedkommende har fått beskjed om at vedtaket om manglende etterbetaling kan påklages. Det hører med til historien at denne personen ikke har hatt saksbehandler i Nav i karanteneperioden, og dermed heller ikke har fått informasjon om sin sak. Det virker også merkelig, siden det lokale Nav-kontoret skal være én dør i slike tilfeller.

Jeg er gjort kjent med at praksis ved andre Nav-kontor er helt annerledes. I slike tilfeller er det praksis ved mange Nav-kontor at saksbehandler på tidspunktet for vedtak om ny AAP, bistår med å sende inn meldekort manuelt for perioden fra søknad om ny AAP er sendt inn og til ny AAP er innvilget.

I den konkrete saken som er utgangspunkt for spørsmålet, er vedkommende henvist til en lang klagesaksbehandlingsperiode, med uvisst utfall. Dette vitner om en forskjellsbehandling som for det første virker helt urimelig, for det andre om en praksis ved noen Nav-kontor, som heller ikke er i Navs egen interesse, med tanke på hva knappe saksbehandlingsressurser bør konsentreres om.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: For å få utbetalt arbeidsavklaringspenger må man som hovedregel melde seg til Arbeids- og velferdsetaten. Meldeplikten starter når arbeidsavklaringspenger innvilges. Dersom en person som søker om arbeidsavklaringer forut for dette har blitt registrert som arbeidssøker, har vedkommende meldeplikt allerede fra det tidspunktet han eller hun ble registrert. Deretter må personen sende meldekort hver fjortende dag. Meldeplikten slutter når arbeidsavklarings-pengene opphører.Personer som søker om arbeidsavklaringspenger får informasjon om meldekort i forbindelse med søknaden og i innvilgelsesvedtaket.Når arbeidsavklaringspenger innvilges tilbake i tid for perioder der personen ikke hadde meldeplikt, og dermed ikke har sendt inn meldekort, må meldekort etterregistreres for perioden. Dette kan vedkommende i de fleste tilfeller gjøre selv elektronisk via Ditt NAV. Veileder på NAV-kontoret kan også bistå med registreringen.Jeg har ikke noe grunnlag for å vurdere om NAV-kontorets håndtering av denne konkrete saken skyldes andre forhold enn det som framkommer av informasjon i bakgrunnen for spørsmålet. Ut fra den informasjonen som kommer frem om den konkrete hendelsen, kan det imidlertid se ut til at denne saken ikke har blitt praktisert i tråd med gjeldende retningslinjer for etterbetaling av arbeidsavklaringspenger fra søknadstidspunktet.