Skriftleg spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til samfunnssikkerhetsministeren

Dokument nr. 15:2289 (2018-2019)
Innlevert: 16.09.2019
Sendt: 16.09.2019
Svart på: 20.09.2019 av samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Emilie Enger Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Enger Mehl (Sp): De frivillige organisasjonene i redningstjenesten gjør en viktig jobb som et tillegg til nødetatene, blant annet ved ekstreme værhendelser. Røde Kors melder om at de nå blir stående mer alene i akuttfasen.
Hvorfor er samfunnssikkerhetsministeren overrasket over at dette bekymrer organisasjonen?

Grunngiving

Jeg viser til sak hos NRK i dag, hvor Røde Kors uttrykker bekymring for at nødetatene ikke er godt nok rustet til å takle værendringene fremover.
President i Røde Kors, Robert Mood, uttaler i saken:
"Tilbakemeldingene fra vår organisasjon i hele landet er at de blir stående mer alene i akuttfasen".
Han sier de stadig opplever at politiet ikke rekker å komme til ulykkesstedet i tide, enten fordi etatene er langt unna eller fordi de ikke er rustet til å komme seg frem i utfordrende værforhold.
Mood trekker frem rasene i Jølster som et eksempel. Der forteller han at Røde Kors-frivillige ble stående alene lenge før det kom nødetater på stedet.
Han understreker at de frivillige skal være et tillegg til blålysetaten, og at de ikke skal gjøre etatenes jobb.
I saken står det videre at samfunnssikkerhetsministeren er overrasket over kritikken, og hun uttaler:
"Min oppfatning er snarere tvert imot, at de er svært godt skodd for de oppdragene som de settes i.
Vi har en redningstjeneste i verdensklasse, og det skal vi være virkelig stolte av."

Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP)

Svar

Ingvil Smines Tybring-Gjedde: Jeg tar innspill fra de frivillige organisasjonene på alvor og er opptatt av at de tar opp problemstillinger, og gjerne også utfordrer det offentlige slik at vi sammen kan bygge en enda bedre redningstjeneste i Norge.

Jeg vil i møte med Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF), paraplyorganisasjonen for frivillige ressurser i redningstjenesten, be om at Røde Kors og andre tilsvarende organisasjoner utdyper sin bekymring, og at vi sammen ser på hvilke konkrete erfaringer som ligger til grunn for opplevelsen de har av å stå alene i redningsinnsats over tid.

Redningsoppdrag rapporteres rutinemessig inn i et rapporteringsverktøy som forvaltes av hovedredningssentralene. I dette verktøyet er det også anledning til å melde avvik om noe har skjedd som er utenfor god praksis. Her kan alle ressursene som har vært involvert i innsatsen rapportere sine erfaringer skriftlig. Hovedredningssentralene har ikke løftet dette som en spesiell utfordring i sin dialog med Justis- og beredskapsdepartementet.

Som statsråd med ansvar for den norske redningstjenesten har jeg prioritert kontakt med frivillige organisasjoner høyt. Jeg har møtt frivillige i hele landet under kurs, øvelser og i reelle hendelser. I disse sammenhengene har ikke jeg opplevd at utfordringer med at frivillige blir stående alene i tidlige faser av hendelser har vært tema. Det er også tett kontakt med de frivillige på direktoratsnivå. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap møter frivillige organisasjoner i redningstjenesten minst to ganger i året. Det er også jevnlig kontakt mellom frivillige redningsorganisasjoner, hovedredningssentralene og Politidirektoratet. Frivillige har fast plass i redningsledelsen ved hovedredningssentralene og møter med tre representanter i Nasjonalt redningsfaglig råd, et råd som er etablert for å rådgi JD i redningsfaglige spørsmål. Heller ikke i disse foraene er problemstillinger knyttet til utfordringer med å stå alene i redningsinnsats over tid blitt problematisert i særlig grad, såvidt jeg erfarer.

Når jeg videre i mitt svar til media sier at jeg opplever at frivilligheten er svært godt skodd for de oppdragene som de settes i, så knytter det seg nettopp til min opplevelse av frivillige ressurser som kompetente og motiverte. Frivillige organisasjoner rykker stadig oftere ut til søk etter savnede personer. Disse aksjonene innebærer ofte at man gjør innsats med store ressurser over lang tid. Aksjonene krever god organisering og ledelse, og et bredt register av ferdigheter knyttet til søk, redning og førstehjelp. Denne kompetansen har overføringsverdi til hendelser med ekstremvær. Jeg vil følge opp denne problemstillingen mot de frivillige, slik at vi kan få mer kunnskap om eventuelle utfordringer for så å vurdere hensiktsmessige tiltak ved behov.