Skriftleg spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2292 (2018-2019)
Innlevert: 16.09.2019
Sendt: 17.09.2019
Svart på: 24.09.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hvordan skal statsråden sørge for at NRKs tilbud og tilgjengelighet ikke svekkes?

Grunngiving

Som en konsekvens av regjeringens regionreform har NRK besluttet å endre sin lokale struktur, og kutte antall distriktskontorer slik at det blir ett pr nye region. NRKs oppdrag er blant annet å reflektere det geografiske mangfoldet i Norge og ha et godt lokalt tilbud. I tillegg sier NRK-plakaten at NRK skal være tilstede i alle fylker. Nå når antall fylker blir færre, og antall distriktskontorer kuttes, vil det nødvendigvis bli lenger mellom folk og NRK lokalt. Undertegnede er bekymret for hva dette har å si for mediemangfoldet, NRKs evne til å dekke hele landet, samt folks tillit til rikskringkasteren, dersom tilbudet lokalt blir dårligere, antall journalister færre, og avstanden større.

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: NRK har i dag 15 distriktskontorer. I lys av regionreformen har NRK satt i gang en prosess for å vurdere hvordan selskapet kan tilpasse seg den nye fylkesstrukturen. NRK opplyser at de ikke har tatt stilling til hvordan distriktskontorene skal organiseres fremover, men at dette vil bli klart i løpet av høsten. Det stemmer derfor ikke at NRK har besluttet å "kutte antall distriktskontorer slik at det blir ett pr nye region", slik representanten Trettebergstuen gir uttrykk for i sin begrunnelse for spørsmålet.

I NRK-plakaten og i NRKs vedtekter er det stilt en rekke krav til NRKs geografiske tilstedeværelse. NRK er pålagt å reflektere det geografiske mangfoldet i Norge og ha et godt lokalt tilbud og være til stede i alle fylker. Videre plikter NRK å tilby innhold som er produsert i og tar utgangspunkt i distriktene og ha distriktssendinger alle hverdager. Jeg forutsetter at NRK forholder seg til de føringene som er gitt i allmennkringkastingsoppdraget når de vurderer hvordan selskapet kan tilpasse seg den nye fylkesstrukturen.