Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til næringsministeren

Dokument nr. 15:2348 (2018-2019)
Innlevert: 27.09.2019
Sendt: 30.09.2019
Svart på: 07.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Hva er statsrådens meninger om at det statlig eide Bring ved å opprette en ny avdeling i Polen med polsk lønnsnivå bidrar til å presse ned lønninger i transportbransjen, utkonkurrere norske transportarbeidere og -selskaper, samt motarbeide statlige mål om at økt andel av godstrafikken skal tas på bane og sjø, og hva vil statsråden gjøre for å få Bring til å bidra til å oppfylle disse målsettingene?

Grunngiving

Siden 1990-tallet har det vært klare politiske målsettinger om å få en økt andel av godstrafikken over fra vei til sjø og bane. Dette har man ikke lykkes med, og godstrafikk på vei tar en stadig større andel. Det betyr at klimagassutslippene fra godstrafikken øker, stikk i strid med behovet for rask reduksjon av klimagassutslipp for å nå målene i Paris-avtalen. I tillegg har økt godstrafikk på vei en rekke andre samfunnsmessige negative konsekvenser inkludert stor slitasje på veier, lokal luftforurensing og støy, og økt fare for trafikkulykker.

I en undersøkelse fra TØI i 2015 kommer det frem at 69 % av 600 intervjuede transportaktører som velger veitransport over transport til sjø gjør dette på grunn av pris, frekvens eller en kombinasjon av disse. Andelen gods på bane har også gått betraktelig ned de siste årene, og aktørene for gods på bane i Norge har varslet at det er fare for at all virksomhet må legges ned. Siden 2015 har også prisene for veitransport gått ytterligere ned, i stor grad knyttet til lavere lønninger, dårligere arbeidsforhold og omfattende bruk av sosial dumping.

Riksrevisjonen konkluderte i Dokument 3:7 (2017–2018) med at staten har gjennomført for få tiltak for å oppnå målene om overføring av gods fra vei til sjø og bane, og at det har blitt lagt bedre til rette for arealer til tilbydere og brukere av transport langs hovedveinettet enn ved havner og jernbaneterminaler. Det er vanskelig å ha tiltro til at regjeringen mener alvor med målsettingene sine når selv statlig eide selskaper motarbeider disse gjennom kreative forretningsmodeller og lønnsdumping.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Mitt generelle inntrykk er at norske selskaper respekterer lover og regler i de landene de har etablert virksomhet, ivaretar grunnleggende arbeidsstandarder og betaler en anstendig lønn. Jeg har ikke grunn til å tro at dette ikke er tilfellet også for Posten Norge AS (Posten Norge).I eierskapsmeldingen har regjeringen dessuten klare forventninger til selskapene der staten er eier. Dette inkluderer spesifikke forventninger innenfor samfunnsansvar knyttet til arbeids-takerrettigheter. Det forventes blant annet at selskapene aktivt følger, og er med på å utvikle, god forretningsskikk, og respekterer og bidrar til et anstendig arbeidsliv hvor grunnleggende arbeidsstandarder og rettigheter ivaretas samt at arbeidstakere gis en lønn de kan leve av. Forventningene tar utgangspunkt i, og bygger på, nasjonale og internasjonale standarder, konvensjoner og rapporteringsnormer. Oppfølging av selskapenes arbeid med samfunnsansvar skjer i eierdialogen.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som forvalter statens eierskap i Posten Norge, som er morselskapet til Bring. Målet med statens eierskap i Posten Norge er forankret i Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap (eierskapsmeldingen) og er: "å sikre et landsdekkende tilbud av leveringspliktige tjenester til rimelig pris og med god kvalitet. [..]Selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag og med sikte på å levere konkurransemessig avkastning."Staten som eier har som nevnt klare forventninger til selskapene. Men det er ikke slik at eier skal legge seg opp i selskapenes daglige drift. Rollefordelingen mellom staten som eier og selskapets ledelse følger av selskapslovgivningen og er beskrevet i eierskapsmeldingen. Forvaltningen av selskapet er styrets ansvar. Ansvaret for forretningsmessige beslutninger og problemstillinger knyttet til den operative driften hører under styret og ledelsen i selskapet. Det statlige eierskapet skal forvaltes på en profesjonell og forutsigbar måte, og selskaper hvor staten er eier som driver kommersiell virksomhet i konkurranse med andre aktører skal verken ha fordeler eller ulemper av det statlige eierskapet.Posten Norge har opplyst at konsernet etablerte virksomhet i Polen sommeren 2018 som ledd i virksomhetens strategi for å ivareta de internasjonale logistikkbehovene til kunder som skal ha gods distribuert i Norden. Videre forstår jeg at etableringen av datterselskapet Bring Truckings polske avdeling i mai 2019 er en del av den samme satsingen, og at avdelingen blant annet ble etablert for å unngå tomkjøring til og fra Slovakia. Posten Norge har også opplyst at selskapet i 2019 bestilte en ekstern revisjon av lønns- og arbeidsvilkår i Bring Truckings virksomhet i Norge med kontrollperiode 2018, og at resultatet av denne skal vise at ingen av sjåførene har fått lønn under lovpålagt minstelønn ved kabotasje eller kombinerte transporter.Jeg er ellers glad for at Posten Norge satser aktivt på tiltak som bedrer miljøet og bidrar til lavere klimagassutslipp. Konsernet oppgir at det har som ambisjon kun å benytte fornybare energikilder i kjøretøy og bygg i 2025. De opplyser videre at tog spiller en viktig rolle og at Posten Norge står for om lag 40 pst. av container/trailer-volumet transportert på tog i Norge og inn/ut av Norge (gods på tog, målt i antall TEU (fotnote 1)).Jeg vil benytte denne anledningen til å understreke at regjeringen arbeider langs flere spor for å bidra til trygge og gode arbeidsforhold i Norge. Regjeringen har blant annet en strategi mot arbeidslivskriminalitet som er utarbeidet i samarbeid med partene i arbeidslivet og skal sikre en bred og felles innsats mot useriøs virksomhet og kriminalitet. Regjeringen jobber aktivt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og urettferdig konkurranse fra virksomheter som ikke følger norsk lov i transportbransjen. Det er etablert et treparts bransjeprogram for godstransport på vei og turbil som en langsiktig satsing for å oppnå varige forbedringer av arbeidsvilkårene i transportbransjen. Arbeidet ledes av Arbeidstilsynet, og Statens vegvesen deltar, i tillegg til bred deltagelse fra partene i sektoren.---------------------------Fotnote 1: Twenty-foot Equivalent Unit