Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1 (2019-2020)
Innlevert: 01.10.2019
Sendt: 01.10.2019
Svart på: 10.10.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Ordningen med styring av oppdrag for Fartøyvernsentrene er avviklet og ingen av verneplanene har gitt virkemidler som bidrar til kontinuitet ved sentrene.
Vil statsråden ta initiativ til et møte med de tre fartøyvernsentrene, og har departementet iverksatt tiltak for å følge opp Riksantikvarens evaluering på dette området?

Grunngiving

Det forvaltningsmessige ansvaret for fartøybevaring har siden 1989 vært underlagt Riksantikvarens ansvarsområde. Riksantikvaren utpekte i 1996 tre nasjonale fartøyvernsentre som skal sikre og videreføre den håndverksmessige kompetansen. Dette er Stiftinga Hardanger Fartøyvernsenter (Norheimsund), Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter (Kristiansand) og Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum (Gratangen, Sør-Troms).

Riksantikvarens evaluering av de tre nasjonale fartøyvernsentrene i 2018 konkluderte med at forvaltningen mangler virkemidler for å bidra til kontinuitet ved sentrene (s75). Etter at ordningen med styring av oppdrag ble avviklet, har ingen av verneplanene gitt slike virkemidler.

Fartøyvernsentrene sendte i juni et brev med anmodning om et møte med KLD for å drøfte dette, men har ikke mottatt svar enda.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: I begrunnelsen pekes det på at forvaltningen mangler virkemidler til å følge opp de tre fartøyvernsentrene, Stiftelsen Hardanger Fartøyvernsenter, Bredalsholmen Dokk og fartøyvernsenter og Nordnorsk fartøyvernsenter og Båtmuseum.

Klima- og miljødepartementet bevilger årlig ca. 16 millioner kroner til de såkalte fellestjenestene ved fartøyvernsentrene. Disse midlene skal brukes til å dokumentere fartøy, håndverk og istandsettingsmetoder.

Når det gjelder større istandsettingsprosjekter som tar i bruk fartøyvernsentrenes tjenester og er finansiert av kulturminneforvaltningen, er en hovedutfordring at det avdekkes uforutsette kostnader underveis, og at prosjektene derfor er underfinansierte. Dette medfører stor belastning på sentrene og kulturminneforvaltningen. Det bør derfor utvikles modeller som i større grad sikrer finansiering gjennom hele oppholdet ved sentrene fram til fartøyene er ferdig istandsatt.

Det har vært møter mellom Klima- og miljødepartementet og sentrene etter Riksantikvarens evaluering av fartøyvernsentrene. Når det gjelder den videre oppfølgingen av evalueringen vil jeg komme tilbake til det i forbindelse med ny stortingsmelding på kulturminnefeltet som planlegges fremmet våren 2020.

Jeg vil også følge opp møteforespørselen med fartøyvernsentrene.