Skriftleg spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til fiskeri- og sjømatministeren

Dokument nr. 15:9 (2019-2020)
Innlevert: 02.10.2019
Sendt: 02.10.2019
Svart på: 08.10.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Vil fiskeri- og matministeren vurdere å gjeninnføre regelen om at krabbeteiner ikke kan settes grunnere enn 25 meter, eventuelt begrenset til et område ytterst i Ytre Hvaler Nasjonalpark?

Grunngiving

Dybdebegrensningen på 25 meter for krabbefiske som gjaldt øst for Lindesnes er opphevet. Lokalt i Hvaler er det bekymring for at det vil føre til en økt beskatning da hummeren liker seg mest på lavere dybder, noe som kan true bestanden. Det er bl a tatt til orde for å gjeninnføre dybdebegrensning, i det minste for et fredningsområde avgrenset til Ytre Hvaler Nasjonalpark, ved den lille holmen Heia.

Harald T. Nesvik (FrP)

Svar

Harald T. Nesvik: Formålet med regelen om minste dybde i krabbefisket var å redusere ulovlig fangst av hummer. I 2008 ble dybdebegrensningene opphevet, med unntak for Skagerrakkysten. Dette skjedde samtidig med at det ble fastsatt krav til fluktåpninger for hummer i teiner som brukes til fangst av krabbe. Etter innspill i høringen ble regelen opprinnelig videreført på Skagerrakkysten, men det ble pekt på at denne ordningen kunne vurderes på ny etter at påbudet om fluktåpninger hadde fått virke en stund.

Spørsmålet om oppheving av regelen i Skagerrak ble på nytt hørt i 2017, sammen med flere andre reguleringstiltak for hummer. Det var delte meninger om dybderegelen, men den ble besluttet opphevet også i Skagerrak. Det ble lagt vekt på at kravet om fluktåpninger i teinene hadde vært på plass i nesten 10 år og virket etter hensikten, at dybdereglen skapte vanskeligheter for dem som ville drive et rasjonelt fiske etter krabbe, at krabbe er en ressurs som det godt kan høstes mer av, og at det ikke er hensiktsmessig å ha et dybdekrav for krabbeteiner når det ikke gjelder samme krav til andre redskaper som er egnet til å fange hummer, slik som fisketeiner, fiskegarn og ruser. Regelen gjaldt dessuten ikke yrkesfiskere.

Det er fastsatt en rekke begrensninger som regulerer fangsten av hummer, slik som fredningstid, minstemål og vern av rognhummer. Det er ikke tvil om at det største uttaket av hummer foregår når det er lovlig å fange hummer. For å styrke hummerbestanden er det avgjørende at hummerfisket reguleres på en tilstrekkelig restriktiv måte, samtidig som regelverket oppfattes som legitimt og nødvendig.

Jeg vil understreke at vi jobber for å få mer kunnskap om fisket etter hummer. Siden 2017 har det vært obligatorisk med årlig påmelding for alle som skal fiske etter hummer. Etter hvert som vi får mer dokumentert kunnskap om fiskeriet, vil det bli gjort nye vurderinger av hvilke tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for å redusere uttaket av hummer og sikre en bærekraftig forvaltning av bestanden, uten at jeg med det vil ha sagt noe om hvorvidt det på et senere tidspunkt vil bli aktuelt å gjeninnføre en dybdegrense for krabbeteiner.

De siste årene har det blitt etablert en rekke avgrensede fredningsområder for hummer, med spesielle begrensninger. Disse er opprettet etter grundige lokale prosesser, hvor legitimiteten og dermed etterlevelsen av et strengere regelverk anses å være høy.

Fiskeridirektoratet har mottatt forslag fra Østfold fylkeskommune om opprettelse av fire nye fredningsområder for hummer, hvorav ett gjelder et område på 7,1 km2 rett sør for øya Heia. Et slikt eventuelt fredningsområde vil kunne innebære et forbud mot å sette teiner året rundt. Dersom det foreslåtte fredningsområdet inkluderer området som det pekes på i spørsmålet, vil en særskilt dybderegulering av krabbeteiner i så fall ikke lenger nødvendigvis være relevant.