Skriftleg spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:18 (2019-2020)
Innlevert: 04.10.2019
Sendt: 04.10.2019
Svart på: 10.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Eigil Knutsen (A)

Spørsmål

Eigil Knutsen (A): Vil statsråden lytte til pionerdykkerne, og sende en helhetlig sak om nytt regelverk og tilsyn for dykkerne til Stortinget?

Grunngiving

Interesseorganisasjonen for pionerdykkerne, Offshore Dykker Union, er tydelige i sitt høringsinnspill til nytt dykkerregelverk at saken må behandles av Stortinget:
«Vi føler oss sikre på at lovforslaget vil svekke sikkerheten og øke belastningen for dykkerne. Det har i denne sak ikke manglet på advarsler. Vi krever derfor at saken om vernelovgivning for dykkerne skal opp i Stortinget».

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Regjeringen er opptatt av at alle yrkesdykkere skal være omfattet av et godt sikkerhetsregelverk, uavhengig av hvilket regime det dykkes under. Det var også bakgrunnen for at Nærings- og fiskeridepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet ba Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet om å først gjennomgå regelverket for yrkesdykking, og deretter sende et forslag til nye regler på høring.

Høringsfristen gikk ut 26. juli 2019, og det har kommet inn mange høringsinnspill. Jeg har tiltro til at etatene vil gjøre en grundig vurdering av samtlige innspill som har kommet inn. Høringsinnspillene og etatenes vurderinger av disse vil oversendes departementene.

Forslaget tar sikte på å tydeliggjøre grenseflaten mellom arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven, og foreslår samtidig nye regler om dykking fra skip. Det er her viktig å understreke at formålet med forslaget er å styrke regelverket, ikke å svekke det. I tillegg til endringer på forskriftsnivå, ble det foreslått en endring i arbeidsmiljøloven § 1-2. Dersom lovendringen blir fremmet, vil den på alminnelig måte bli fremlagt for Stortinget.