Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:27 (2019-2020)
Innlevert: 04.10.2019
Sendt: 04.10.2019
Svart på: 11.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Strukturreformen i høyere utdanning gir fortsatt etterdønninger i hvilke studiesteder som tilbyr høyere utdanning. Nord Universitet sitt vedtak om nedlegging av studiestedene Nesna og Sandnessjøen er omdiskutert. Statsråden har tatt til orde for å vurdere styring og mål i sektoren.
Vil Venstre og statsråden støtte Frp sitt initiativ til å løfte saka inn i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, og vil gjennomgangen av styring og mål se på prosessen rundt å legge ned studiesteder?

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt bestemte saker skal behandles av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, så er det Stortinget selv som må vurdere dette.

Gjennomgangen av styringspolitikken for universiteter og høyskoler vil se på helheten og et mål er å forankre en transparent og helhetlig styringspolitikk. Utgangspunktet er at ulike institusjoner bør gjøre strategiske veivalg basert på egne prioriteringer, fortrinn og utfordringer, samtidig som vi ønsker god arbeidsdeling. Arbeidet har ikke startet opp enda, men regjeringen ønsker å invitere til en inkluderende og konstruktiv debatt der alle interessenter kan komme med innspill til hvordan styringssystemet bør være. Jeg vil vurdere hvorvidt dette skal legges frem for Stortinget som en del av arbeidet rundt ny lov om universiteter og høyskoler eller om det blir en egen stortingsmelding. Dette vil jeg komme tilbake til.