Skriftleg spørsmål fra Jorid Juliussen Nordmelan (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:57 (2019-2020)
Innlevert: 09.10.2019
Sendt: 10.10.2019
Til behandling

Jorid Juliussen Nordmelan (A)

Spørsmål

Jorid Juliussen Nordmelan (A): Mener statsråden at noen av de nye oppgavene fylkeskommunen overtar fra Riksantikvaren bør nedprioriteres, eller hvor mener statsråden at fylkene skal kutte for å kunne følge opp alle oppgavene?

Grunngiving

Fra 1. januar overtar fylkeskommunene en rekke oppgaver fra Riksantikvaren.
Ut ifra de maler Trøndelag fylkeskommune har mottatt er det beregnet et behov for seks nye stillinger for å dekke behovet. Kommuneproposisjonen tilsier at fylkeskommunene skal få overført ressurser til 10 stillinger fordelt over tre år, med kun 2 stillinger på deling i 2020. Hvert fylke kompenseres altså i snitt med en 20 %-stillingsressurs hver fra 1. januar for å løse de nye oppgavene på kulturminnefeltet.

Trøndelag skal med disse ressursene dekke forvaltningsansvar for:
- Statens kulturhistoriske eiendommer i Trøndelag (som omfatter ca. 200 bygg) som driftes av ulike statlige sektorer som forsvarsbygg, statsbygg, utdanningssektoren bla NTNU og Nord Universitet og helsesektoren.
o Blant disse er bygninger som Trøndelag teater, Justismuseet, hovedbygningen på Røstad, Hovedbygningen på NTNU og Gløshaugen
- Freda fartøy
- Profane middelalderbygg
- Ruiner utenfor middelalderbyen Trondheim
- Midderalderkirkesteder og –kirkegårder
- Tre tilskuddsordninger: Brannvern i tette trehusmiljø, Tekniskindustrielle kulturminner, fartøy

Det er også fylkeskommunens ansvar å avgjøre utgraving av arkeologiske kulturminner over og under vann og avgjøre utgraving av skipsfunn og båter.
I statsbudsjettforslaget for 2020 fra regjeringen er det foreslått nullvekst i frie inntekter til fylkene, så heller ikke her er det ekstra midler å hente.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Svaret er enno ikkje tilgjengeleg