Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:100 (2019-2020)
Innlevert: 16.10.2019
Sendt: 17.10.2019
Svart på: 23.10.2019 av helseministeren Bent Høie

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Vil helseministeren sørge for at migrenemedisin (CGRP-hemmere) blir tilgjengelig via individuell refusjon, mens forhandlingene pågår for å innføre legemiddelet på blå resept?

Grunngiving

I forslag til statsbudsjettet for 2020 skriver regjeringen at Legemiddelverket, i samarbeid med Sykehusinnkjøp, er gitt i oppdrag å gjennomføre prisforhandlinger eller anbud for migrenemedisin (CGRP-hemmere), slik at den kan tilbys norske pasienter.
Hvor lang tid det vil ta før regjeringen eventuelt vil tilby migrenemedisin på blå resept fremkommer ikke. For de aller sykeste migrenepasientene kan det derfor oppleves som en lang og usikker ventetid. Blant andre pasientorganisasjonen Hodepine Norge etterlyser i den forbindelse midlertidige løsninger som kan hjelpe disse pasientene.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg viser til mitt svar på spørsmål nr. 2330 (2018-2019) fra representanten Mørland, der det fremgår at Legemiddelverket har sett på om det kan settes strengere vilkår for å begrense refusjon til en mindre undergruppe der behandlingen i enda større grad er kostnadseffektiv, men har kommet til at det ut fra dokumentasjonen i metodevurderingen ikke er mulig å skille ut en slik gruppe. Det vil derfor ikke være aktuelt å innføre en midlertidig ordning med individuell stønad.

Legemiddelverket og Sykehusinnkjøp er godt i gang med oppdraget som er gitt, og jeg vet at prisforhandlingene med de tre legemiddelprodusentene prioriteres høyt. Jeg håper leverandørene av de nye CGRP-hemmerne gjennom disse forhandlingene vil senke prisene slik at norske pasienter med kronisk migrene kan få behandlingen dekket på blå resept så raskt som mulig. Noen nærmere tidsplan er det imidlertid ikke mulig å angi per i dag.