Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:107 (2019-2020)
Innlevert: 17.10.2019
Sendt: 18.10.2019
Svart på: 24.10.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Kva faktagrunnlag byggjer statsråden på når han skriv at sakene «bygger på et svakere bevismessig grunnlag»?

Grunngiving

8. desember 2017 stilte representant Ole André Myhrvold følgjande spørsmål til statsråden:

«Hvordan vil statsråden sørge for at ordningen med særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner (Veteranordningen) blir reell for de det gjelder, og vil statsråden ta et initiativ for gjennomgang av tildelingskriteriene?»

Bakgrunnen for spørsmålet var at Klassekampen i ein artikkel 7. og 8. desember hadde avdekt at det hadde blitt vanskelegare å få tilkjent kompensasjon.
I sitt svar skriv statsråden at:

«Det er korrekt at stadig flere krav om økonomisk kompensasjon ender med avslag. Det skyldes først og fremst at flere av disse sakene i større grad enn tidligere bygger på et svakere bevismessig grunnlag.»

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Forsvarsdepartementet behandlar ikkje sakene etter den særskilde kompensasjonsordninga. Det er Statens Pensjonskasse som fattar avgjerder i første instans, mens Klagenemnda for kompensasjon og billighetserstatning er klageinstans. Sistnemnde er administrativt underlagt Forsvarsdepartementet, men er uavhengig, og kan ikkje instruerast av departementet i enkeltsaker.

Den særskilte kompensasjonsordninga gjeld for veteraner som har tenestegjort i ein internasjonal operasjon mellom 1. januar 1978 og fram til 31. desember 2009. Ordninga trådde i kraft 1. januar 2010. I svaret mitt til stortingsrepresentant Ole André Myhrvold har eg lagt til grunn at fleire av sakene etter ordninga i større grad enn tidligare byggjer på eit svakare bevismessig grunnlag, noko som inneber at det er vanskelegare å konstatere årsakssamanheng på bakgrunn av dei bevisa som blir lagt fram i fleire av sakene. Dette bygger på dei vedtaka som er fatta av klagenemnda og på tilbakemeldingane til Forsvarsdepartementet frå Statens pensjonskasse.