Skriftleg spørsmål fra Elin Tvete (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:148 (2019-2020)
Innlevert: 23.10.2019
Sendt: 24.10.2019
Svart på: 29.10.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Elin Tvete (Sp)

Spørsmål

Elin Tvete (Sp): Vil statsråden prioritere å fjerne forekomster av stillehavsøsters fra Oslofjorden?

Grunngiving

I årets statsbudsjett er fjerning av stillehavsøsters på Vestlandet prioritert og det ser ut til at det oppstartede arbeidet i Oslofjorden er nedprioritert.

«Handlingsplanen mot stillehavsøsters frå 2016 stadfestar at det er behov for auka kunnskap om arta, og om kor den kan spreie seg i Noreg. På bakgrunn av ny kunnskap om risiko for spreiing av arta på Vestlandet vil det i 2020 bli prioritert å fjerne førekomstar som er vurderte å vere kjelde til vidare spreiing på Vestlandet».

Stillehavsøsters er en uønsket art i våre farvann og et betydelig problem langs strender og grunne farvann i Oslofjorden.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Representanten viser til omtalen av arbeidet mot stillehavsøsters i årets statsbudsjett:"Handlingsplanen mot stillehavsøsters frå 2016 stadfestar at det er behov for auka kunnskap om arta, og om kor den kan spreie seg i Noreg. På bakgrunn av ny kunnskap om risiko for spreiing av arta på Vestlandet vil det i 2020 bli prioritert å fjerne førekomstar som er vurderte å vere kjelde til vidare spreiing på Vestlandet."På bakgrunn av dette spør representanten om arbeidet i Oslofjorden er nedprioritert.

Jeg vil presisere at det ikke er ment å gi uttrykk for at arbeidet med fjerning av stillehavsøsters i Oslofjorden vil bli nedprioritert i 2020. Stillehavsøsters er en art som har betydelige negative konsekvenser for naturmangfold og friluftsliv.

De siste årene er det lagt ned en betydelig innsats fra blant annet frivillige og miljømyndigheter for å fjerne stillehavsøsters på enkelte lokaliteter. Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet har avsatt 2,2 millioner kroner til arbeidet med stillehavsøsters i 2019. Av disse midlene er fylkesmennene tildelt 1,6 millioner kroner til kartlegging og fjerning av stillehavsøsters på kjente problemlokaliteter. Det er også prosjekter som får midler fra en tilskuddsordning for tiltak mot fremmede arter.

I tråd med handlingsplanen mot stillehavsøsters er målene å forebygge spredning av arten til nye områder og redusere forekomst og konsekvenser av arten der de finnes i dag. Som teksten i statsbudsjettet viser til er det behov for mer kunnskap om arten, blant annet om hvilke nye områder den vil kunne spre seg til og etablere seg i. Et viktig steg i kunnskapsinnhentingen er det pågående arbeidet med risikomodellering knyttet til artens utbredelse og spredningspotensial, som skal angi hvor det er mest sannsynlig at arten forventes å etablere bestander langs kysten fra Rogaland og nordover i tiden fremover. Med bakgrunn i rapporter fra dette arbeidet vil det settes i gang tiltak som kan bidra til å forsinke eller forhindre videre spredning til nye områder på Vestlandet.

Aktiviteten i Oslofjorden er ikke redusert, selv om det er utredet muligheter for å hindre spredning av arten på Vestlandet. Særlig Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, og Fylkesmannen i Agder har prioritert arbeid med denne arten høyt. Dette har de gjort sammen med Oslofjordens friluftsråd og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Arbeidet i Oslofjorden utmerker seg også positivt i nordisk sammenheng.