Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:252 (2019-2020)
Innlevert: 07.11.2019
Sendt: 08.11.2019
Svart på: 18.11.2019 av helseministeren Bent Høie

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Vil helseministeren justere sitt forslag til kutt for de med «klart behov» for tannregulering, basert på rapporten fra Helsedirektoratet, hvordan vil dette i så fall gjøres, og jobber regjeringen med å styrke støtten til de barn og unge som hører til gruppe a og gruppe b, når det gjelder kjeveortopedisk behandling, siden regjeringen nå ønsker å kutte 130 millioner (2024-tall) i støtten til de i gruppe c?

Grunngiving

Regjeringen har i forslag til statsbudsjett foreslått et kutt i stønadene til tannregulering, gjennom å fjerne størstedelen av støtten til gruppen med et «klart behov» (gruppe c). Dette vil berøre anslagsvis 10.000 barn og unge. I november har imidlertid Helsedirektoratet kommet med en rapport som inneholder forslag til ny prioritering av tilstandene som inngår i folketrygdens stønad til kjeveortopedisk behandling. Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og med medvirkning fra fagmiljøene. Regjeringens kutt i støtten til tannregulering i statsbudsjettet ble lagt frem før rapporten fra Helsedirektoratet. I denne rapporten har man en annen tilnærming til hvordan man bør prioritere støtten til tannregulering enn det som ligger i statsbudsjettet til regjeringen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Departementet ga i februar 2019 Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere stønad til tannregulering i lys av prioriteringskriterier foreslått av Blankholm-utvalget, som avga sin innstilling i desember 2018. Utvalget holdt tannregulering fram som et eksempel på et område som ikke var utformet i tråd med prinsippene for prioritering. Tannregulering var på det tidspunkt omfattet av to tidligere utredninger fra Helsedirektoratet, én fra 2014 og én fra 2017.

I oppdraget fra februar 2019 ba departementet Helsedirektoratet om å inngå et samarbeid med fagmiljøene på feltet. De dannet en arbeidsgruppe med Den norske tannlegeforening og Norsk kjeveortopedisk forening, og rapporten kom, noe forsinket, i november 2019.

Med denne rapporten har Tannlegeforeningen og Norsk kjeveortopedisk forening gått inn i et konstruktivt samarbeid med Helsedirektoratet. Det synes å være faglig enighet om nye og strammere vilkår for stønadsordningen for tannregulering. Det er jeg veldig godt fornøyd med.

I statsbudsjettet for 2020 foreslås det å avvikle stønadsordningen for de fleste tilstandene som i dag hører inn under gruppe 8c klart behov. Dagens regelverk gir stønad på grunnlag av seks ulike tannstillingsforhold, inndelt i undergrupper c1?c6. Det foreslås å avvikle stønad i gruppene c1?c5 samt deler av c6. Dette er tannstillingsforhold som i hovedsak er av kosmetisk/estetisk karakter. Tilstandene anses ikke å ha betydning for tannhelsen generelt, eller for sentrale funksjoner knyttet til å bite, tygge eller snakke.

I rapport IS-2862 fra Helsedirektoratet foreslås en ny innretning i stønadsvilkårene, basert på fire kriterier – alvorlighet, kombinasjon av flere samtidige tilstander, funksjonsproblemer og psykisk belastning/sosial mestring. Stønad beholdes i alle undergruppene c1-c6, men med stramme kriterier slik at et mindretall av individene i hver undergruppe fortsatt gis stønad. For et begrenset antall barn og unge i undergruppe c4, foreslås det å flytte dem opp i stønadsgruppe b, med høyere stønadssats enn i gruppe c. Samlet anslår direktoratet at 7800 færre pasienter hvert år vil starte opp behandling, sammenliknet med dagens omfang. Samlet innsparing (helårseffekt) anslås til 78,5 mill. kroner. Helsedirektoratet har ikke angitt innsparingseffekt i 2020. Til sammenlikning er det i regjeringens budsjettforslag lagt til grunn en innsparing i 2020 på 50,5 mill. kroner og en helårseffekt på sikt på om lag 130 mill. kroner.

Hovedinnretningen i Helsedirektoratets rapport IS-2862 er med andre ord i samsvar med regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2020 om innstramming i vilkår og avgrensning mot estetisk behandling. Innretningen i omleggingen avviker imidlertid fra regjeringens forslag, ved at alle undergrupper c1-c6 beholdes. Omfanget av anslått innsparing på sikt er dessuten lavere enn det regjeringen har lagt opp til i statsbudsjettet.

Innføres nye kriterier som foreslått i rapporten, er det trolig nødvendig å tilpasse både regelverk og takster slik at besparelsene for 2020 som er foreslått i statsbudsjettet oppnås. Spesielt kan det bli nødvendig å begrense rommet for skjønn/individuell vurdering i bruken av kriterier. Det kan også bli behov for supplerende tiltak gjennom reduksjon av enkelttakster. Departementets arbeid med regelverk og takster for 2020 ferdigstilles etter at Stortingets budsjettvedtak foreligger. Foreldrene slipper dermed også presset som dagens regler fører til.Departementets forslag til omlegging for 2020 omfatter ikke tilstander i gruppe a og b i stønadsregelverket for tannregulering.