Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:260 (2019-2020)
Innlevert: 08.11.2019
Sendt: 08.11.2019
Svart på: 13.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): I statsbudsjettet for 2020 er det opplyst at en investeringsbeslutning om fullskala anlegg for karbonfangst- og lagring kan bli utsatt til 2021.
Kan statsråden redegjøre for hvilke konsekvenser det vil ha for eventuelle europeiske CO2-leverandører til et norsk CO2-lager, og finansiering dersom en investeringsbeslutning blir skjøvet til 2021?

Grunngiving

Regjeringen skriver i statsbudsjettet for 2020 at en investeringsbeslutning for karbonfangst og –lagring vil skje i 2020 eller 2021. Syv europeiske selskaper signerte i september 2019 en intensjonsavtale om å fange CO2 og lagre det på Mongstad. I siste halvdel av 2020 åpnes det for søknader til EUs innovasjonsfond, hvor det kan være mulig å få støtte til karbonfangst og –lagring. Ber om mer informasjon om hvordan en utsettelse av investeringsbeslutningen i Norge fra 2020 til 2021 vil kunne påvirke disse selskapenes planer for karbonlagring på Mongstad, som for eksempel gjennom mulighet til å få støtte til prosjektet fra EU-midler.

Kjell-Børge Freiberg (FrP)

Svar

Kjell-Børge Freiberg: Regjeringen har en ambisjon om å realisere en kostnadseffektiv løsning for fullskala CO2-håndtering i Norge, gitt at det gir teknologiutvikling i et internasjonalt perspektiv. Fremdriftsplanen slik den er presentert i Prop 85 S. (2017-2018), Prop. 114 S (2018-2019) og gjentatt senest i OEDs Prop. 1 S (2019-2020) ligger fast.

Norcem og Fortum Oslo Varme har nylig avsluttet forprosjektering av CO2-fangst ved sine anlegg. Innleverte rapporter vurderes nå av Gassnova. Equinor, Shell og Total gjennomfører forprosjektering av CO2-transport og –lager. Som et ledd i dette arbeidet skal der bores en undersøkelsesbrønn. Transport- og lagerstudiene vil endelig ferdigstilles våren 2020 etter at resultatene fra undersøkelsesbrønnen foreligger.

Når forprosjekteringen er fullført og ekstern kvalitetssikring er gjennomført, vil regjeringen vurdere om et fullskalaprosjekt bør realiseres i Norge. Den nåværende prosjektplanen tilsier at Stortinget kan fatte investeringsbeslutning for prosjektet i løpet av 2020 i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2021. Dette er en stram tidsplan. Ekstern kvalitetssikrer mener at et fremdriftsplan som tar sikte på investeringsbeslutning høsten 2020 synes å være godt planlagt, men at det er betydelig risiko i fremdriftsplanen. Det er likevel kvalitetssikrers oppfatning at planen vil kunne følges. Kvalitetssikrer peker på at det er en fordel at alle aktører er seg risikoen bevisst. Regjeringen tar derfor fortsatt sikte på at investeringsbeslutning kan fattes i 2020/2021.

Regjeringen ønsker at både staten og industriaktørene får tilstrekkelig tid til å gjennomføre nødvendig planlegging og kvalitetssikring før beslutninger fattes. Regjeringen ønsker ikke å øke risikoen i prosjektet ved å forsere tidsplanen.

Det er vanskelig å si hva konsekvensen for europeiske CO2-prosjekter vil være dersom en investeringsbeslutning kommer i 2021, men det er lite trolig at det vil være til europeiske prosjekters fordel at investeringsbeslutning i det norske prosjektet fattes basert på et uferdig grunnlag.