Skriftleg spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:262 (2019-2020)
Innlevert: 08.11.2019
Sendt: 08.11.2019
Svart på: 15.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): I svaret fra statsråden 1.11.2019 (2019-2020) på mitt spørsmål 15.153 om barnebriller opplyser statsråden at unntaksordningen ikke vil innebære behov for budsjettmessige endringer.
Betyr dette at unntaksordningen kun vil gjeldet en liten andel av barna som i dag er under ordningen og når vil retningslinjene for den nye ordningen være klar?

Grunngiving

I svaret er begrunnelsen at overføringen av enkelte barn fra ordningen Briller til barn/ungdom under 18 år til ordningen Hjelpemidler til synshemmede og en begrenset unntaksordning for barn med særskilte behov ikke vil innebære behov for budsjettmessige endringer. Mange foreldre som i dag er en del av ordningen og har barn med dyre briller er svært usikre på om de kommer inn under det varslede unntaket. Når dette ikke skal få budsjettmessige konsekvenser regner foreldrene med at det er et lite fåtall av de med store kostnader som vil komme inn under unntaket. Det fremkommer heller ikke at ordningen Hjelpemidler til synshemmede er styrket.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: De nye retningslinjene skal foreligge i god tid før 1. mars 2020. Disse vil bl.a. angi kriteriene for den begrensede unntaksordningen. Jeg ønsker å presisere at det i arbeidet med å fastsette nye retningslinjer er fokus på å sikre at barn med særskilte behov får dekt utgiftene til rimelige, hensiktsmessige briller, selv om utgiftene overstiger de foreslåtte satsene.

Som det framgår av mitt svar 1. november 2019 på spørsmål nr. 153 (2019-2020), antas det at det er et relativt begrenset antall barn som ikke får dekket behovet for nødvendige, hensiktsmessige briller innenfor de foreslåtte satsene på hhv. 1 200 og 2 400 kroner for ordinære og ekstra tilpassede briller, og som dermed vil komme inn under unntaksordningen.