Skriftleg spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:431 (2019-2020)
Innlevert: 29.11.2019
Sendt: 29.11.2019
Svart på: 06.12.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Viser til svar datert 2. okt i år om oppdeling av offentlige anskaffelser for å ikke begrense konkurranse og markeder. Sykehusinnkjøp har tatt grep, men Universitet og høgskolerådet har ikke fulgt opp Stortinget og anskaffelsesegelverket "del opp eller begrunn-prinsippet". Ministeren ga et klart svar i oktober, men det når tydeligvis ikke ut til de som gjennomfører anskaffelsene.
Hva gjør ministeren for at offentlige anskaffelser blir brukt i samsvar med Stortingets føringer?

Grunngiving

Offentlige anskaffelser er ett av de viktigste næringspolitiske verktøy for innovasjon. Det offentlige må ha kunnskap slik at de utvikler markeder og konkurranse for å sikre at fellesskapets penger blir brukt effektivt. Bestillerkompetanse i det offentlige må styrkes slik at næringslivet blir utfordret til å utvikle nye tjenester eller produkter. Det er også viktig å bygge sterke norske fagmiljøer ikke minst på tjenester og produkter med lavere klimaavtrykk.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Som redegjort for i svar på spørsmål nr. 2337 i brev av 2. oktober 2019, gjør regjeringen mye for å se nærmere på problemene med store kontrakter i offentlige anskaffelser og om anskaffelsesregelverkets "del opp eller begrunn-prinsipp" etterleves.

Stortingsrepresentanten peker på to statlige oppdragsgivere som har gjort ulike valg for sine hotellanskaffelser. Dette var også kjent i oktober, og rettslig sett er det også anledning til dette. Anskaffelsesregelverkets "del opp eller begrunn-prinsipp" stiller ikke et absolutt krav om at store anskaffelser skal deles opp i delkontrakter, men at det skal gis en begrunnelse dersom det ikke gjøres. Det vil si at det ikke er slik at enhver anskaffelse som ikke deles opp, er i strid med anskaffelsesregelverket eller Stortingets føringer.

Så er spørsmålet om oppdragsgivernes vurderinger er gode nok, om de for eksempel er gode nok til å vurdere de markedsmessige konsekvensene på kort og lang sikt, om begrunnelsene er gode nok etc. Dette trenger vi mer kunnskap om, og derfor vil regjeringen utrede de markedsmessige konsekvensene av store offentlige anskaffelser og se på oppdragsgivernes etterlevelse av regelverkets «del opp eller begrunn-prinsipp». Hotellmarkedet er ett av de utvalgte markedene som skal utredes nærmere.

Et eksternt utredningsoppdrag om dette ble lyst ut den 6. november 2019, med tilbudsfrist 2. desember. Den ferdige utredningen skal leveres til våren. Arbeidet med felles kjøreregler er også i gang. En utvalgt arbeidsgruppe med representanter fra både næringslivet og oppdragsgiverne hadde oppstartsmøte den 28. november 2019. Også dette arbeidet skal ferdigstilles til våren.

I tillegg vil jeg også invitere aktørene i hotellmarkedet til et eget møte på nyåret for å se nærmere på hva som kan og bør gjøres for å få til god konkurranse og gode hotellanskaffelser.