Skriftleg spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:461 (2019-2020)
Innlevert: 03.12.2019
Sendt: 03.12.2019
Svart på: 18.12.2019 av helseministeren Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden utdype sitt svar på spørsmål 385 om lederlønninger og sluttavtaler i helseforetakene, der statsråden skriver at Oslo Universitetssykehus HF har behandlet saken om en klinikkleders sluttavtale i henhold til den ansattes arbeidsavtale og eksisterende retningslinjer, og redegjøre for om avtalen datert 19.juni 2019 er i tråd med den ansattes arbeidsavtale og eksisterende retningslinjer?

Grunngiving

Viser til oppslag i Dagens medisin 24.11.19 der det står at den kritiserte avtalen med nevnte klinikkdirektør ble inngått 19.juni 2019, og at frem til juni 2019 hadde klinikkdirektøren en avtale på linje med det de andre klinikklederne har. Siden statsråden skriver i sitt svar på spørsmål 385 at OUS har behandlet denne saken -altså avtalen som ble inngått 19.juni 2019 - i tråd med den ansattes arbeidsavtale og eksisterende retningslinjer, er det vanskelig å se at det faktisk kan stemme.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at de har innhentet ytterligere opplysninger fra Oslo universitetssykehus HF i den aktuelle saken. Helseforetaket opplyser at det er gjennomført en fornyet vurdering av om de oppfatter at avtalen er innenfor arbeidsavtale og statens retningslinjer. De konkluderer som sist med at avtalen ikke bryter disse retningslinjene. Dette er basert på en konkret vurdering av lederavtalen, der det er åpnet for at leder kan gå over i annen stilling med tilhørende drøftelse av ny lønn.

Det er her ikke snakk om en avtale om sluttvederlag. Slik jeg har forstått det, har klinikkleder derimot utløst en bestemmelse i sin opprinnelige arbeidsavtale om å gå over i fagstilling med ny lønn etter en ny avtale.

Oslo universitetssykehus HF opplyser gjennom Helse Sør-Øst RHF at den omtalte klinikklederens arbeidsavtale fra 2010 inneholder følgende formulering vedrørende fratredelse fra stillingen:«Ved eventuell fratreden fra stilling, har arbeidstaker rett til å gå over i annen passende stilling i virksomheten. Ved vurdering av hva som anses som passende stilling, skal det tas utgangspunkt i den stillingen arbeidstaker hadde før tilsettingen i stilling som leder (klinikkleder/klinikksjef).

Før OUS HF fatter beslutning om den nye stillingen, skal overgangen så langt det er praktisk mulig, drøftes med arbeidstaker med sikte på å finne frem til en stilling som tilfredsstiller begge parter. Slike drøftelser skal være gjennomført i rimelig tid, og senest en måned, før fratredelse fra stillingen som klinikkleder. Ved overgang til annen stilling under eller etter fullført kontraktstid opptas drøftinger om lønns- og arbeidsvilkår med utgangspunkt i 85% av total lønn.»Oslo universitetssykehus HF peker på at klinikkleders avtale gir rett til annen passende stilling, når partene er enige om leders fratredelse, men at lønns- og arbeidsvilkår i den nye stillingen ikke er fastsatt på forhånd. Avtalen legger derimot opp til at partene skal drøfte lønns- og arbeidsvilkår ved overgang til ny stilling, og man har etter dette endt opp med en løsning som ligger over det nivå som etableres som et "utgangspunkt" i avtalen.

Statens retningslinjer omfatter ikke bruk av såkalte "rettrettstillinger" og følgelig kan man heller ikke si at opprinnelige avtale om rett til annen stilling skulle være i strid med disse retningslinjene. Jeg vil likevel gjenta det jeg skrev i mitt forrige svar, nemlig at Oslo universitetssykehus HF vil gå i dialog med den ansatte for å gjennomgå avtalen på ny.

Helse Sør- Øst RHF har for øvrig informert meg om at Oslo universitetssykehus HF allerede tidlig høsten 2019 startet opp et arbeid med å gjennomgå og revidere interne rutiner og retningslinjer på dette området. Nye interne retningslinjer basert på statens generelle retningslinjer vil bli behandlet og besluttet i foretakets styre, etter planen tidlig i 2020.