Skriftleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:646 (2019-2020)
Innlevert: 07.01.2020
Sendt: 07.01.2020
Svart på: 14.01.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Når vil Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedta statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen/E16?

Grunngiving

Regjeringen hevder at bruk av statlig plan skal redusere den altfor lange planleggingsprosessen for store samferdselsprosjekter. Ferdig utarbeidet statlig reguleringsplan for Ringeriksbanen og E16 ble oversendt KMD for endelig vedtak 20. mai i fjor, men Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ennå ikke truffet beslutning. Siden vi nå har passert et nytt årsskifte framstår saksbehandlingstiden allerede som skandaløs, og er dessverre nok et eksempel på regjeringens manglende beslutningskraft.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Planprosessen for Ringeriksbanen/E16 Høgkastet-Hønefoss startet formelt opp med høring av forslag til planprogram i november 2016. Sammenliknet med andre prosjekter av denne størrelsen er planleggingstiden ikke spesielt lang, heller tvert imot. Samtidig har dette vært en stor og krevende planprosess, med mange vanskelige avveininger og kyssende interesser. Prosessen har derfor tatt noe lenger tid enn antatt, blant annet fordi det var behov for en ny høring av deler av planforslaget.

Endelig planforslag ble sendt departementene i slutten av mai 2019, og min ambisjon var å få vedtatt planen før jul. Planleggingen av prosjektet har imidlertid avdekket risiko for økte kostnader, både for veg og jernbane. Det har derfor vært ønskelig å få gjennomført en vurdering av fagetatene av kostnadsanslag og mulighet for kostnadsreduserende tiltak, før regjeringen tar stilling til foreliggende forslag til reguleringsplan. Jeg viser i den forbindelse til samferdselsministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 540 fra stortingsrepresentant Arne Nævra før jul.

Regjeringen gir høy prioritet til planleggingen av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Høgkastet-Hønefoss. I statsbudsjettet for 2020 er det derfor satt av 528 mill. kroner til videre planlegging. Jeg har hele tiden vært opptatt av at Kommunal- og moderniseringsdepartementets behandling av den statlige reguleringsplanen ikke skal medføre forsinkelser i oppstart av prosjektet. Dette legger jeg fortsatt til grunn.