Skriftleg spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:907 (2019-2020)
Innlevert: 10.02.2020
Sendt: 11.02.2020
Svart på: 20.02.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): 10. feb. kan man på NTB lese at det er varslet ny skolestreik for klimaet fredag 24. april.
Står regjeringen fortsatt på sin beslutning om at slike streiker ikke kvalifiserer til gyldig fravær?

Grunngiving

Tidligere kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner uttalte til VG 22. mars 2019 at det finnes mange gode formål å streike for, men at streik ikke gir unntak fra fraværsgrensen.
30. august 2019 gikk kulturminister, nå kunnskapsminster, Trine Skei Grande ut i VG og oppfordret rektorer til å stryke fraværet, og at om man deltar i streik ikke skal få registrert dagen som illegitimt fravær.

Trine Skei Grande (V)

Svar

Trine Skei Grande: Som jeg uttalte i forbindelse med fjorårets klimabrøl, trenger vi ungdommer som bryr seg og har meninger. Klimaendringer, forurensning og tap av biologisk mangfold er en av vår tids største utfordringer. Jeg er derfor glad for at det nye læreplanverket legger svært godt til rette for at elevene skal utvikle kompetanse om klima- og miljøproblemer. Overordnet del av læreplanverket slår fast at skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet. Vi har prioritert bærekraftig utvikling som ett av tre tverrfaglige temaer i skolen. Bærekraftig utvikling er lagt inn i mange av fagene og knyttet til kompetansemål der. Blant annet i samfunnsfag, naturfag, KRLE og mat og helse er dette et svært aktuelt tema.

Reglene om fraværsgrensen i videregående skole skiller mellom dokumentert og ikke-dokumentert fravær. Som utgangspunkt vil elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i det enkelte faget, ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.

Hvilke grunner som kan gi dokumentert fravær, er nærmere opplistet i regelverket og inkluderer blant annet "politisk arbeid". Det finnes ingen nasjonale retningslinjer for hva som omfattes av begrepet, men ordet arbeid indikerer at det må noe mer til enn alminnelig deltakelse i en elevstreik. Slik dagens regler er utformet, vil derfor deltakelse i en elevstreik som oftest ikke gi dokumentert fravær. Den konkrete vurderingen av om eleven utfører "politisk arbeid" vil imidlertid avhenge av den enkelte elevens rolle, noe som må vurderes lokalt av skolen/skoleeier. Jeg er ikke fremmed for at elever som for eksempel er med på organiseringen av eller har en særskilt rolle i en slik markering, kan få sitt fravær ansett som dokumentert.

Det er ungdommen som er fremtiden, og gjennom klimastreik viser de at de faktisk bryr seg om fremtiden. De vil at vi voksne skal gjøre mer for å gi dem en god fremtid. Det å redde jorda er en så god grunn til å ta en udokumentert fraværsdag, at jeg mener alle elever som gløder for saken, og som er trygt innenfor en sunn fraværsprosent, kan vurdere å delta på en slik markering.

Hvilke fraværsgrunner som skal kunne gi dokumentert fravær, er ellers noe jeg vil se nærmere på etter at sluttevalueringen av fraværsgrensen foreligger senere i vår.