Skriftleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:1239 (2019-2020)
Innlevert: 13.03.2020
Sendt: 16.03.2020
Svart på: 20.03.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Marit Knutsdatter Strand (Sp)

Spørsmål

Marit Knutsdatter Strand (Sp): Vi er i en ekstraordinær situasjon, og 10. mars kom uttalen: "Norsk Studentorganisasjon forventer at norske myndigheter og høyere utdanningsinstitusjoner har en konkret plan på hvordan de skal håndtere koronavirusutbruddet i Norge fremover. (...)"
Hvilke tiltak vil statsråden sette inn for å avhjelpe situasjonen for institusjonene, og sikre at studenter får gjennomført vårsemesteret og studieprogresjonen som planlagt når studiesteder blir stengt og praksis avblåst?

Henrik Asheim (H)

Svar

Henrik Asheim: Spørsmålet representanten Knutsdatter Strand stiller, berører det som opptar meg aller mest for tiden. Jeg er i tett kontakt med Universitets- og høgskolerådet (UHR), Nasjonalt Fagskoleråd, med rektorene, med Norsk studentorganisasjon (NSO), med Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) og alle andre aktører i sektoren som nå jobber på spreng for å håndtere utbruddet av koronaviruset covid 19.

Departementet har blant annet 5. og 13. mars sendt brev til universitetene og høyskolene med retningslinjer om saken.12. mars hadde jeg et videomøte med UHR, universitets- og høyskole-rektorene, NSO og Samskipnadsrådet, der representanter fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet også deltok. 18. mars hadde jeg et skype-møte med UHR, NSO, Fagskolerådet og ONF. Møtet hadde tre formål:1. Informere hva Kunnskapsdepartementet har gjort, gjør og ser for seg å gjøre.

2. Svare på spørsmål fra sektoren.

3. Få innspill om hvilke tiltak både sektoren og organisasjonene har behov for.Universitetene og høyskolene har etter universitets- og høyskoleloven vide fullmakter til å utforme studieprogram og regler for eksamen m.v., og de har siden virusutbruddet arbeidet under høytrykk med å legge om og tilrettelegge for alternative, hovedsakelig digitale, former for undervisning, veiledning og eksamen.

Et unntak når det gjelder faglige fullmakter, er utdanningene som styres etter rammeplan. Disse er fastsatt som forskrift av departementet. Det har vært et særlig behov fra både sektoren og departementet å se på reglene for obligatorisk praksis. Det skyldes at det i mange tilfeller er veldig krevende å gjennomføre praksis som planlagt som følge av den ekstraordinære situasjonen vi står i. Departementet har derfor fastsatt en forskrift som gir universiteter og høyskoler fullmakt til å fravike kravene om praksis, under forutsetning av at studentene oppnår det læringsutbyttet som er fastsatt for den enkelte utdanning. Dette har gitt utdanningsinstitusjonene fleksibilitet og handlingsrom til å finne gode løsninger for både undervisning og praksis til det beste for sine studenter.

I perioden med stenging eller andre smitteverntiltak på grunn av koronaviruset, må også fagskolene finne andre måter å organisere undervisning, praksis og eksamen m.v.

For at de berørte fagskolene skal få til dette, har NOKUT vedtatt en ny forskriftsregel. Det er en dispensasjonsregel slik at fagskolene kan gjøre nødvendige unntak fra akkrediteringen til den enkelte utdanningen. Fagskolene kan gjøre de endringene i undervisningsform og læringsaktiviteter m.v. som er nødvendig for å etterkomme stengevedtaket, samtidig som studentene kan oppnå læringsutbytte denne våren.

For å lette den totale arbeidsbelastningen ved fagskolene, universitetene og høyskolene i denne perioden vil jeg også gjennomgå fristene for høringer som er sendt sektoren til uttalelse og vurdere om noen av dem kan utsettes.

Mitt fremste mål i denne unntakstiden er at studentene skal kunne gjennomføre studiene i henhold til normal progresjon og – ikke minst – oppnå fastsatt læringsutbytte. Det er et mål ledelsen ved institusjonene også klart har signalisert at de deler.

Jeg kan forsikre representanten Knutsdatter Strand at jeg følger utviklingen i sektoren tett og vil vurdere nye tiltak dersom jeg ser at det er behov for det.