Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1265 (2019-2020)
Innlevert: 23.03.2020
Sendt: 23.03.2020
Svart på: 26.03.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Solfrid Lerbrekk (SV)

Spørsmål

Solfrid Lerbrekk (SV): Ifølge den midlertidige forskriften skal stønadsperiodene for arbeidsavklaringspenger forlenges med seks måneder uten hensyn til varighetsbestemmelsene. Likevel står det på Navs hjemmesider at man skal få forlenget perioden med arbeidsavklaringspenger «hvis epidemien fører til manglende avklaring». Mange er nå svært urolige for praksis på området.
Kan statsråden bekrefte at forlengelsen skal gjelde alle mottakere av AAP?

Grunngiving

I den midlertidige forskriften står:

«§ 5-1.Forlengelse av stønadsperioder for arbeidsavklaringspenger

Stønadsperiodene for arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven § 11-12 forlenges med seks måneder uten hensyn til varighetsbestemmelsene.»

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-20-368

På regjeringens hjemmeside så står det:

«Ekstraordinær forlengelse av arbeidsavklaringspenger

Den midlertidige forskriften inneholder også en viktig endring i varighetsbestemmelsene for arbeidsavklaringspenger (AAP). I dag kan AAP gis i inntil tre år, og forlenges i to år hvis vilkår for forlengelse er oppfylt.
I den ekstraordinære situasjonen som nå foreligger, settes mange aktiviteter og dermed framdrift for AAP-mottakere på vent. For å ta hensyn til dette, forlenges stønadsperioden med seks måneder. Dette gjelder både den ordinære perioden på tre år (fire år for de som fikk AAP før 2018), og for de som mottar AAP på unntak inntil 2 år utover den ordinære perioden.»

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/aktivitetskrav-fravikes-og-aap-mottakere-far-ytelsen-forlenget-under-covid-19/id2694399/

På Nav sine nettsider står det:

«Stortinget har nå vedtatt at man skal få forlenget perioden med arbeidsavklaringspenger hvis epidemien fører til manglende avklaring.»

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/privatperson-hva-gjelder-i-min-situasjon#chapter-20

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Midlertidig forskrift og unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19- pandemien ble iverksatt med virkning fra 16. mars 2020. Det følger av § 5-1 i forskriften at stønadsperiodene for arbeidsavklaringspenger (AAP) etter folketrygdloven § 11-12 forlenges med seks måneder uten hensyn til varighetsbestemmelsene for AAP.

Den midlertidige ordningen med utvidelse på seks måneder gjelder alle som mottar AAP med varighetsbegrensning som følger av § 11-12. Dette gjelder både etter § 11-12 første, andre og tredje ledd, dvs. den ordinære perioden på tre år (fire år for de som fikk AAP før 2018), og for de som mottar AAP på unntak inntil 2 år utover den ordinære perioden. Dette er alle mottakere av AAP som har nedsatt arbeidsevne og som er under avklaring opp mot arbeid eller uføretrygd.

De som mottar AAP etter § 11-14, § 11-15 og § 11-23 sjette ledd er også omfattet av forlengelsen på seks måneder, siden disse også er under avklaring og omfattet av maksimal stønadsperiode etter § 11-12.

Forlengelsen gjelder alle AAP-mottakere under avklaring som mottok AAP per 16. mars, uansett hvor de er i stønadsløpet, og de som nå framover kommer inn på AAP (med varighet etter § 11-12) så lenge forskriften gjelder.

Departementet vil påpeke at forlengelsen ikke er knyttet opp til om fastsatt aktivitet utsettes eller ikke. Forlengelse gis uansett i seks måneder. AAP gis imidlertid til personer som får aktiv behandling, deltar på et arbeidsrettet tiltak eller får annen oppfølging med sikte på å skaffe seg eller beholde arbeid. Med de smittevernstiltakene som er iverksatt er det god grunn til å tro at de fleste aktiviteter blir forsinket eller utsatt pga. virusutbruddet. Departementet følger situasjonen, og vil fortløpende vurdere behovet for å foreta endringer i forskriften dersom situasjonen tilsier det, herunder når vi kommer i en situasjon der normal aktivitet kan gjenopptas.

Jeg er kjent med at omtales på nav.no rettes opp i samsvar med dette.