Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1269 (2019-2020)
Innlevert: 23.03.2020
Sendt: 24.03.2020
Svart på: 30.03.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Arne Nævra (SV)

Spørsmål

Arne Nævra (SV): Mye tyder på at flere av forutsetningene Stortinget baserte sin avgjørelse om E39 Rogfast på, ikke lenger gjelder. Vi vet nå at det på grunn av EØS-regelverket ikke vil bli mulig å hindre konkurrerende ferge, vi vet at trafikkprognosene svikter fordi veksten i trafikken har stoppet, vi vet også at tallene for innspart reisetid og samfunnsøkonomisk nytte var basert på en sammenligning med et tidligere fergetilbud, ikke dagens. Rapporten fra Ernst&Young, bestilt av Vegdirektoratet, er nå overlevert.
Vil statsråden komme til Stortinget med en ny proposisjon med oppdaterte forutsetninger, og frigi nevnte rapport?

Grunngiving

Rogfast er en av de svært kostbare prosjektene i Fergefri E39. Det er avgjørende for tilliten til de offentlige myndigheter at behandlingen av slike prosjekter blir korrekte fra planlegging via proposisjon og vedtak i stortinget til gjennomføring og kostnadskontroll underveis.
Det er viktig at debatt om dette, blir møtt med fakta, slik at det ikke slås tvil om veimyndighetene og de politiske myndigheters tallbehandling. I denne kronikken kommer det fram mange informasjoner som kan så tvil om nettopp det: https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/b5wQ8B/rogfast-er-basert-pa-juksetall
Like viktig for en åpen debatt om Rogfast og på hvilket grunnlag politiske beslutninger er tatt, er at bestilte rapporter blir offentliggjort, slik som denne siste Ernst&Young-rapporten. Dette er også avgjørende for tilliten til gjennomføringen av så enormt kostbare prosjekter.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Jeg viser til mitt svar av 24. februar i år på spørsmål nr. 949 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Morten Stordalen.

Som det fremgår av statsbudsjettet for 2020, skal Statens vegvesen foreta en gjennomgang av prosjektet. Dette er etaten godt i gang med.

Statens vegvesen har valgt å legge dette arbeidet opp med to gjennomganger. Det blir gjort et arbeid internt med kostnadsoptimalisering. Samtidig har eksterne konsulenter fått et oppdrag fra Statens vegvesen med å se på bl.a. kostnader, kontraktsstrategi og finansieringsplan. Statens vegvesen vil komme med sin tilråding til Samferdselsdepartementet på basis av de to gjennomgangene.

Samferdselsdepartementet har foreløpig ikke mottatt etatens vurderinger. Jeg vil gå grundig inn i disse, når de foreligger.