Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1871 (2019-2020)
Innlevert: 10.06.2020
Sendt: 10.06.2020
Svart på: 15.06.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Solfrid Lerbrekk (SV)

Spørsmål

Solfrid Lerbrekk (SV): Har regjeringen planer om å utvide adgangen til permittering til 52 uker, og dersom svaret er nei, hva er begrunnelsen for det?

Grunngiving

Mange virksomheter, i leverandørindustrien og hotellnæringen spesielt, ber nå om adgang til å permittere i 52 uker. Årsaken til dette er hhv at store prosjekter er utsatt i olje- og gassnæringen og mange har avlyst konferanser til høsten slik at det blir lavere aktivitet hos hotellene.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Permitterende arbeidsgiver som nærmer seg maksimal periode for fritaket fra lønnsplikt, får fritaksperioden forlenget til 31. oktober. Perioden med dagpenger under permittering vil forlenges i en tilsvarende periode.

Som påpekt i Prop. 127 S (2019–2020) er det stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen. Regjeringen har ikke besluttet om perioden med lønnsplikt under permittering skal utvides ytterligere. Regjeringen vil komme tilbake med en vurdering av om det blir behov for å forlenge perioden.

Dersom perioden med fritak for lønnsplikt forlenges, bør vi samtidig sikre at ikke flere enn nødvendig holdes utenfor sysselsetting og blir gående passive for lenge. I perioden 2016–2018 var permitteringsordningen utformet slik at det inntraff en ny arbeidsgiverperiode for de som valgte å forlenge permitteringer utover 30 uker. Regjeringen legger til grunn at en eventuell utvidelse av fritak for lønnsplikt etter oktober, må kombineres med ytterligere arbeidsgiverfinansiering fra 26 uker, i tråd med anbefalingen til ekspertgruppen ledet av Steinar Holden. Regjeringen vil komme tilbake til hvordan et slikt økt arbeidsgiveransvar senere i permitteringsforløpet eventuelt bør utformes.