Skriftleg spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:870 (2020-2021)
Innlevert: 06.01.2021
Sendt: 06.01.2021
Svart på: 13.01.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Flere ambulansestasjoner i Trøndelag får nå omgjort døgntjeneste til hjemmevakt. Å endre ambulansetjenesten på denne måten fra aktiv til passiv tjeneste er en uholdbar måte å spare penger på fordi det svekker ambulansetilbudet og innebærer at ulemper og kostnader skyves over lokalsamfunn og på de ansatte.
Hva vil statsråden gjøre for hindre at ambulansetilbudet svekkes på denne måten?

Grunngiving

Helse Midt-Norge foreslår å endre statusen på ambulansetjenesten i flere distriktskommuner for å spare penger. Endringene skaper sterke reaksjoner i de kommunene det gjelder.
Det nye opplegget svekker ambulansetilbud i de kommunene det gjelder ved at responstiden øker, og det medfører at ulemper og kostnader skyves over på lokalsamfunnet og de ansatte i ambulansetjenesten. Alt dette skaper usikkerhet lokalt og uro.
Å svekke tjenesten på denne måten er å «gå baklengs inn i framtida» når man samtidig tar til orde for en profesjonell ambulansetjeneste. Det kan ikke være slik at man bidrar til en skjult sentralisering med å gjøre deler av ambulanseberedskapen til en mindre helhetlig tjeneste i enkelte kommuner. Da skapes det et A- og B-lag i en tjeneste som alle innbyggere bør ha likeverdig tilgang til.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet innspill fra Helse Midt-Norge RHF om ambulansetjenesten i Trøndelag. Helse Midt-Norge opplyser at saken som representanten Arnstad viser til, handler om et forslag om justering av vaktordning ved to ambulansestasjoner som Helse Nord Trøndelag HF har ansvaret for. Dette er stasjonene i Meråker (Meråker kommune) og Verran (Steinkjer kommune).

Helse Midt-Norge RHF opplyser at Klinikk for prehospitale tjenester i Helse Nord-Trøndelag foreslår en justering av dagens vaktordning med vakt på vaktrom hele døgnet over til hjemmevakt fra klokken 2000 til klokken 0800. Resten av døgnet vil det være vakt på vaktrom. Helse Midt-Norge opplyser videre at forslaget skal til drøfting med berørte kommuner og at man vil gjennomføre nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser i denne forbindelse. Forslaget skal også drøftes videre med de ansattes organisasjoner. Forslaget er basert på en forsvarlighetsvurdering av aktivitetsnivået og et svært lite antall akutte oppdrag på natt. Dersom administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag finner å anbefale forslaget vil saken bli behandlet av styret i Helse Nord-Trøndelag før eventuell implementering.

Arnstad spør hva jeg vil gjøre for å hindre at ambulansetilbudet svekkes. Jeg viser til akuttmedisinforskriften hvor det framgår at ambulansebiler som utfører oppgaver etter denne forskriften skal være bemannet med tilstedevakt. Unntak kan gjøres der det er et lavt antall akuttoppdrag per år og ambulansen kan være bemannet innen forsvarlig tid etter varsling. Det er helseforetakene som har ansvaret for ambulansetjenesten, og som må gjøre konkrete vurderinger i hvert tilfelle.

Jeg mener at det viktigste tiltaket for å sikre et helhetlig og likeverdig tilbud er at kommuner og helseforetak i større grad samarbeider om utviklingen av de akuttmedisinske tjenestene, slik at tilbudet samlet sett blir tilgjengelig nok og av god kvalitet. Det er bra for pasientene og god bruk av ressursene. Det er bakgrunnen for at helseforetakene i samarbeid med kommunene i helsefellesskapene skal gjennomgå de akuttmedisinske tjenestene.

Avslutningsvis vil jeg understreke at vi har en desentralisert ambulansestruktur med en godt utbygget ambulansetjeneste. Gjennom Nasjonal helse- og sykehusplan og oppfølgingen av denne, fortsetter vi arbeidet med å styrke samhandling, kapasitet og kompetanse i de akuttmedisinske tjenestene.