Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

Dokument nr. 15:1174 (2020-2021)
Innlevert: 03.02.2021
Sendt: 04.02.2021
Svart på: 11.02.2021 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

Siv Mossleth (Sp)

Spørsmål

Siv Mossleth (Sp): Vil fiskeriministeren sørge for at sesongarbeidere til fiskeindustrien kan klassifiseres som samfunnskritisk personell under årets vinterfiske og dermed kunne få unntak for gjeldende innreiseforbud, eller kan ministeren se andre muligheter for å få utenlandske sesongarbeidere inn for å gjennomføre vinterfiske som planlagt, samtidig som at det sørges for at det straks sees på kriterier som kan bidra til at koronatesten fortsatt kan tas 72 timer før ankomst til grensen?

Grunngiving

Lofotfisket, vinterfisket, er ett av våre viktigste sesongfiskerier. I 2020 ble det levert fisk over kai med en førstehåndsverdi på over en milliard kroner. Sesongen er kort og behovet for arbeidskraft er stort.
Dagens situasjon med stor andel utenlandske sesongarbeidere viser at det er stort behov for å få til langsiktige og strukturelle endringer for rekrutteringen til fiskeindustrien. Fremover må det bli fokusert på tiltak som gir en høyere andel lokal arbeidskraft. En slik satsing vil gi positive resultater på sikt, men det er viktig å understreke at næringa er i en kritisk situasjon nå og at gode løsninger må finnes straks. Fiskeindustrien i Lofoten har planlagt å ta inn over 300 utenlandske sesongarbeidere nå.
Det var nok riktig at grensene stengte ned for å redusere spredningsfaren av Covid-19 viruset, men det er nå ikke mulig å gjennomføre innfasing av utenlandsk arbeidskraft som planlagt i sammenheng med sesongfisket. Det blir også vanskelig å legge nye planer for innfasing, da det pr. nå ikke er noen garanti for hva som er gjeldende regler om to uker. Skulle grensen åpnes for innreise, etter to uker, betyr det at man er kommet kritisk langt ut i februar før arbeiderne er ferdig med karantenetiden. For mange av bedriftene i Lofoten er det i denne tida at hovedtyngden av utenlandsk arbeidskraft kommer.
På lang sikt er det selvsagt viktig å få flere faste, helårige arbeidsplasser i norsk fiskeindustri. Men situasjonen nå er at bedriftene i utgangspunktet har gjort sitt beste for å tilpasse seg situasjonen og tatt inn betydelig mer norsk arbeidskraft enn vanlig. Men flere bedrifter har ikke lyktes med å få dekket behovet for kvalifisert arbeidskraft. Utilstrekkelig kapasitet i mottakerapparatet på land vil kunne resultere i at deler av flåten ikke får levert fisk, og den yrkesgruppen som vil rammes hardest er kystfiskerne. Utilstrekkelig arbeidskapasitet vil føre til redusert produksjon, som igjen vil føre til permitteringer på land større deler av året.
23. januar ble det gjort justeringer som innebærer at det som tidligere var regelen om at koronatest skulle tas innen 72 timer - nå skal være tatt senest 24. timer - før ankomst. Konsekvenser av denne endringen er at det for mange ikke er praktisk mulig å rekke frem til grensa før attesten er utgått.

Odd Emil Ingebrigtsen (H)

Svar

Odd Emil Ingebrigtsen: Jeg er enig med representanten at det bør arbeides for å få flere faste og helårige arbeidsplasser i fiskeindustrien. Været og skreiens vandringsmønster kan vi ikke gjøre noe med, men vi skal legge til rette for stabile og gode rammevilkår for sjømatindustrien gjennom regjeringens generelle økonomiske politikk og regjeringens strategi for helårige arbeidsplasser i fiskeindustrien som ble lagt fram ifm. kvotemeldingen i juni 2019. I tillegg har regjeringens betydelige satsing på marin forskning bidratt til innovasjon og utvikling av ny teknologi, som åpner spennende nye muligheter for fiskeindustrien og helårlige arbeidsplasser.

Jeg har siden mars 2020 hatt regulære møter med sjømatnæringens organisasjoner i et eget koronautvalg for å diskutere tiltak for å møte pandemien. Jeg er derfor svært godt kjent med den situasjonen som fiskeindustrien står overfor i forbindelse med det forestående vinterfisket, og vi erkjenner at det kan bli en ekstra krevende sesong som følge av koronapandemien, nødvendige smittetiltak og usikre markedsutsikter bl.a. som følge av pandemien.

Vi har oppfordret til å benytte tilgjengelig arbeidskraft som allerede er i Norge, siden grensene nå er stengt for utenlandske sesongarbeidere. Jeg har siden i høst derfor gjennomført en rekke møter med næringen samt statlige, regionale og lokale myndigheter for å identifisere og iverksette tiltak som kan sikre en trygg gjennomføring av vinterfisket.

Samtidig har jeg forståelse for at en ikke over natten kan erstatte utenlandske sesongarbeidere som kjenner arbeidet fra tidligere sesonger, med for eksempel arbeidstakere som er permittert/arbeidsledige, men som ikke har tilsvarende erfaring fra fiskeindustrien. En må også ha både respekt og forståelse for at en rekke bedrifter allerede har inngåtte avtaler med utenlandske arbeidere.

Regjeringen har besluttet å videreføre innreiserestriksjoner frem til og med 28. februar 2021. Unntaket for disse restriksjonene gjelder kun for utlendinger hvis innreise er strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Unntaket gjelder derfor ikke automatisk for utenlandske sesongarbeidere til fiskeindustrien, selv om fiskeri- og havbruk er en viktig del av den kritiske samfunnsfunksjonen forsyningssikkerhet. For å bøte på situasjonen går regjeringen bl.a. inn for en midlertidig ordning der dagpengemottakere som tar seg jobb som sesongarbeider, kan føre halvparten av timene de jobber, på meldekortet, noe som i praksis betyr at de som tar seg jobb i fiskeindustrien, skal tjene mer på det. Det skal også snarlig etableres en ordning hvor det kan søkes om unntak fra innreiserestriksjonene. Dette skal være en snever "sikkerhetsventil", og det jobbes nå med å utarbeide kriterier og retningslinjer. Ordningen ventes å være i drift fra 20. februar 2021. Jeg har notert meg problemstillingen om at det kan være vanskelig å gjennomføre en test 24 timer før grensepassering. Obligatorisk testing, krav om attest for negativ test tatt 24 timer før ankomst til Norge, reiseregistrering, karantene, og karantenehotell vil i utgangspunktet fortsatt gjelde for dem som er unntatt innreiserestriksjonene. Det vil være en fornyet gjennomgang av de unntakene som gjelder her, for å se på ytterligere innstramminger og enda bedre kontrollmekanismer.