Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1579 (2020-2021)
Innlevert: 09.03.2021
Sendt: 10.03.2021
Svart på: 12.03.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Som følge av smittesituasjonen er det i dag veldig strenge innreiseregler til Norge. For mange har de strenge reglene voldsomt tunge konsekvenser. Det burde være mulig å gjøre unntak for å forhindre at familier splittes pga. forhold de ikke kan påvirke, som for eksempel det å kunne være sammen med alvorlig syke familiemedlemmer i livets siste fase.
Hva vil statsråden gjøre for at sikre at familier ikke må splittes for å kunne være sammen med alvorlig syke familiemedlemmer?

Grunngiving

Vi mottar flere henvendelser om at gjeldende innreiseregler setter familier i en svært vanskelig situasjon. En av henvendelsene gjelder en kvinne som er bosatt i Hellas med mann og to små barn. Kvinnen er norsk statsborger, og har en mor i Norge som er alvorlig syk med en uhelbredelig kreftdiagnose. Legene har anbefalt henne å komme til Norge for å kunne være sammen med moren den siste tiden av livet hennes. Fordi innreisereglene ikke anser svigerbarn som nærstående familiemedlem får ikke mannen være med. Restriksjonene har derfor nå ført til at familien på fire har blitt splittet. Kvinnen og det ene barnet er i Norge og mannen og det andre barnet er igjen i Hellas. Og hun står dermed mellom valget å være med sin døende mor i hennes siste fase eller med mannen og sønnen. Dette er uverdig og det burde være mulig å gjøre unntak slik at også svigerbarn er å anse som nærstående familiemedlemmer og hele familien kan være samlet her.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Nye og mer smittsomme varianter av koronaviruset har gjort det nødvendig å begrense antallet som reiser til Norge så mye som mulig. På bakgrunn av anbefalinger fra helsemyndighetene ble det derfor fra 29. januar 2021 innført innstramninger i innreiserestriksjonene, jf. forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.

I utgangspunktet er det nå bare utlendinger som er bosatt i Norge som får reise inn. Det er imidlertid også åpnet for innreise for enkelte andre grupper, herunder nærmeste familiemedlemmer til personer bosatt i Norge (ektefelle, registrert partner eller samboer, mindreårige barn eller stebarn og foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn) og familiemedlemmer som skal bosette seg i Norge.

Det gjøres også unntak fra innreiserestriksjonene dersom særlige grunner tilsier det, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn jf. midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 2 annet ledd. I rundskriv G-07/2021 – Revidert rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen er det nevnt eksempler på hva som kan anses som en «særlig grunn». Ett av eksemplene er «[u]tlending som på grunn av sterke velferdshensyn har behov for å reise inn i Norge, og besøket ikke kan vente, f.eks. utlending som skal besøke døende eller alvorlig sykt nærstående familiemedlem i Norge.» Utlendingsdirektoratet har i sine retningslinjer presisert at nærstående familiemedlem i denne sammenheng er ektefelle, registrert partner, samboer, barn, stebarn, foreldre, steforeldre, søsken og stesøsken.

Jeg har forståelse for at innreiserestriksjonene har store konsekvenser for dem det gjelder, og at situasjonen kan være vanskelig for mange. Regjeringen jobber kontinuerlig med å finne den riktige balansen mellom hensynet til smittevern og andre viktige samfunnshensyn. Innreiserestriksjonene vurderes fortløpende i tråd med smitteutviklingen, med sikte på lettelser.