Skriftleg spørsmål fra Trond Giske (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2274 (2020-2021)
Innlevert: 25.05.2021
Sendt: 25.05.2021
Svart på: 02.06.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Vil statsråden lytte til de faglige vurderingene og sørge for gjenåpning av breddefotball for utøvere over 20 år?

Grunngiving

Situasjonen er kritisk for breddefotballen og det er viktig at gjenåpningen nå omfatter utøvere over 20 år. Undersøkelser viser at utendørsfotball i liten grad innebærer smitterisiko.
Idrettsorganisasjonene har tatt pandemien på alvor, foreslått gode smittevernstrategier og vært gode smittevernabassadører. Fotballklubbene har sammen med Norges Fotballforbund gjort en stor innsats med å føre protokoller, drive e-læring, gjennomføre smitteverntiltak og ved å være kampverter, og vist at de kan legge til rette for utøvelse med trygge rammer.
Olsvikrapporten viser at forskning og undersøkelser på fotballaktivitet forteller om en minimal smitterisiko ved selve spillet. Funnene er styrket i etterkant gjennom at flere internasjonale kunnskapsoppsummeringer konkluderer med at risikoen for smitteoverføring ved utendørs aktivitet er lav. Andre land har gjort andre vurderinger enn Norge, uten at de har opplevd økt smittespredning gjennom fotballen.
Når smittevernstiltak mangler god begrunnelse i forskningen, kan det ramme respekten for de viktige og nødvendige smitteverntiltakene. Dessuten vanskeligere å kontrollere en vekst i uorganisert aktivitet. Det er nødvendig at regjeringen og fagmyndigheter lytter til breddeidretten, bygger på det faglige grunnlaget og bidrar til gjenåpning for utøvere over 20 år i samarbeid med idrettens organisasjoner.
Fotballaktivitet er for mange en viktig møteplass i hverdagen, både for mental- og fysisk helse, for samhold og fellesskap. Pandemien har gjort at breddeidrett for aldersgruppen over 20 ikke har vært mulig pga én-meters-kravet, noe som for mange har redusert aktiviteten og økt følelsen av ensomhet.
Det kan dessverre virke som restriksjonene for utøvere over 20 år har blitt en symbolsak for fagmyndigheter og regjering. På tross av gjentatte henvendelser, bl.a. spørsmål fra APs helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol, gjør regjeringen ingenting for å komme idretten i møte.
Idrettsforbundet og Fotballforbundet har samarbeidet om en trafikklysmodell, som ble oversendt med ønske om dialog om hvordan modellen kunne tilpasses en gjenåpningsplan. Den ble avvist uten dialog. Å holde en betydelig del av fotballen stengt så lenge, rammer både bredden, og langsiktig toppspillerutvikling. Særlig på kvinnesiden. Det haster med gjenåpning.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I våre vurderinger av gjenåpning av breddeidretten for voksne, herunder breddefotballen, har vi lagt til grunn våre fagmyndigheters vurderinger og anbefalinger. Olsvikrapporten, "Rapport om konsekvenser for åpning av ordinær trening i breddefotballen for voksne", utarbeidet på oppdrag fra Norges Fotballforbund vinter 2021, er kjent for oss og for våre fagmyndigheter. Det er viktig, slik det anbefales, å bygge videre på erfaringer fra toppfotballen i tilrettelegging og implementering av smitteverntiltak i breddefotballen samt i selve fotballaktiviteten.

Idrett er viktig for alle – for samfunnet og for folkehelsen – og ikke minst for den enkelte. Derfor har idrettsaktivitet hatt høy prioritet gjennom hele pandemien. For gjenåpning av normal idrettsaktivitet etter nedstengingen fra 13. mars 2020, er barn og unge under 20 år gitt førsteprioritet og deretter hensynet til arbeidsplasser og næringsliv, som blant annet gjelder for toppdrettsutøvere som har idretten som sitt primære virke. Dette er en prioritering norsk idrett har arbeidet for og som de har stilt seg bak.

Jeg deler bekymringen over konsekvenser langvarige og restriktive smitteverntiltak har hatt for mange idrettsutøvere i breddeidretten – særlige blant de unge voksne som gjennom pandemien ikke er gitt mulighet til å drive normal organisert idrettsaktivitet, til meningsfull fritid og viktige fellesskap. Anbefalingen om én meter avstand rammer særlig idretter som krever nærkontakt, som i fotball og øvrige lagidretter. Rådet om avstand er et effektivt smitteverntiltak for å unngå å bli smittet eller å spre smitte, og som det er vanskelig å gi unntak fra i en smittsom pandemi. Samtidig vil jeg bemerke at regelmessig trening og aktivitet innenfor avstandsanbefalingen har vært tillatt og oppfordret til gjennom hele pandemien, også ved innstramminger høsten 2020 og ved nye restriktive tiltak vinter 2021.

Smittesituasjonen i Norge er fortsatt ustabil, det er fortsatt geografiske forskjeller i smittepress og mer smittsomme muterte virusvarianter dominerer. Lokale utbrudd blir raskt brakt under kontroll med økt testing og smittesporing og med kontraktreduserende tiltak. For å unngå en betydelig økning i omfanget av mer smittsomme muterte virusvarianter, vil det være nødvendig å holde samlet smitte lavt i tiden framover. Situasjonen tilsier at vi alle fortsatt må leve med restriktive smitteverntiltak, med avstandsanbefalinger og med de begrensninger disse vil ha på mobilitet, sosial kontakt og livsutfoldelse en tid fremover.

Regjeringens plan for gjenåpning består av fire trinn. En helhetlig vurdering basert på tre sjekkpunkter vil avgjøre når vi kan gå videre fra ett trinn til et annet; smittesituasjon og sykdomsbyrde, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjonsprogrammet. Gjenåpning av breddeidretten for voksne, herunder breddefotballen, vurderes innenfor rammen av strukturen i regjeringens gjenåpningsplan. Trinn 1 i planen ble iverksatt fra fredag 16. april, og trinn 2 ble iverksatt fra og med 27. mai.

Den nasjonale anbefalingen for voksne innebærer at det nå kan drives organisert trening både innendørs og utendørs i grupper på hhv. inntil 20 og 30 utøvere med 1 meters avstand. Flere grupper kan samles på samme treningsarena dersom gruppene kan holdes adskilt. På trinn 3 varsles unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand ved utendørs trening i breddeidretten for voksne. Dette åpner for normal trening i kontaktidretter.