Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2359 (2020-2021)
Innlevert: 02.06.2021
Sendt: 03.06.2021
Svart på: 15.06.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Hva er status på Stortingets vedtak om å heve sykehuset i Kirkenes til intensivvirksomhet nivå 2, vil helseministeren følge opp stortingets vedtak og når kan sykehuset forvente en avklaring?

Grunngiving

I vedtaket fra Helse Nord RHF i 2008 ble det vedtatt en nivåinndeling av intensivvirksomheten i regionen. Hammerfest sykehus skulle ha intensivvirksomhet på nivå 2, mens Kirkenes skulle ha intensivvirksomhet på nivå 1. Klimatiske forhold og lange avstander gjør en økning til nivå 2 nødvendig. Det er viktig for Finnmarks befolkning at sykehuset i kirkenes også kan utføre respiratorbehandling over flere døgn frem til det tidspunktet hvor pasienten ikke lenger har behov for slik bistand. Stortinget gjorde følgende VEDTAK NR. 577, 14. mai 2020:

«Stortinget ber regjeringen definere sykehuset i Kirkenes som intensivvirksomhet nivå 2.»

Helse og omsorgsdepartementet skriver i statsbudsjettet at dette er under vurdering i Helse Nord RHF.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I foretaksmøtet 10. juni 2020 ba jeg Helse Nord RHF om å vurdere styrevedtaket fra 2008 om nivådeling av intensivavdelingene i regionen på nytt på bakgrunn av erfaringer gjort siden den gang og på bakgrunn av Stortingets anmodningsvedtak fra 14. mai 2020 hvor Stortinget ba regjeringen om å definere intensivvirksomheten ved Finnmarssykehuset HF Klinikk Kirkenes på nivå 2.

Helse Nords handlingsplan for intensivvirksomhet fra 2008 har følgende nivåinndeling:- Nivå 1: Intermediærenhet (overvåkingsenhet ved små lokalsykehus) som skal kunne behandle pasienter som trenger ekstra behandlings- og pleieressurser samt monitoreringsutstyr/overvåking, med mulighet for bruk av vasoaktive medikamenter, non-invasiv ventilasjon (inkl. CPAP) og initial respiratorbehandling

- Nivå 2: Intensivenhet ved lokalsykehus som skal kunne behandle pasienter med begrenset organsvikt (respirasjon/sirkulasjon) over et gitt tidsrom på respirator og kunne avvenne pasienter fra respirator

- Nivå 3: Intensivenhet ved store sykehus som kan behandle pasienter som er akutt, kritisk syke, som ofte er ustabile og med svikt i flere organsystemer. Intensivenheten kan tilby en total behandling av multiorgansvikt, herunder akutt respiratorbehandling av intuberte/trakeotomerte pasienter.Foretaksmøtet viste til at beslutningen fra 2008 om at sykehuset i Kirkenes skulle nedjustere intensivvirksomheten, i praksis ikke har blitt gjennomført. Sykehuset i Kirkenes har, på grunn av avstand og klimatiske forhold, i praksis tilrettelagt for å kunne utføre respiratorbehandling i flere døgn i påvente av transport eller at respiratorbehandling avsluttes fordi pasienten ikke lenger har behov av respiratorstøttende behandling.

Vurderingen av intensivnivået ved sykehuset i Kirkenes har vært en del av en revisjon av Helse Nords handlingsplan for intensivmedisin. I den forbindelse ble rapporten "Intensiv Finnmarkssykehuset Kirkenes – delutredning" styrebehandlet i Helse Nord RHF den 25. november 2020 med følgende vedtak og protokolltilførsel fra styremedlemmer valgt av de ansatte:1. Styret tar rapport om Intensiv – Finnmarkssykehuset Kirkenes, delutredning til orientering, og ber om at denne oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen fristen.

2. Styret ber administrerende direktør oversende rapporten til Finnmarksykehuset HF og ha videre dialog vedr. hvordan følge opp arbeidet med å sikre tilstrekkelig robust intensivkapasitet ved Finnmarkssykehuset HF, klinikk Kirkenes.

3. Styret ber om å bli orientert om det videre arbeidet med handlingsplan for intensivmedisin i løpet av 2021.Protokolltilførsel: Styremedlemmer valgt av de ansatte presiserer viktigheten av å prioritere styring av bemanningen knyttet til sårbarheten ved intensivenheten som lå til grunn for delutredningen.

Rapporten skisserer en rekke tiltak for å øke robustheten ved intensivenheten i Kirkenes til nivå 2-kategori. Nivåinndelingen av intensivvirksomheten er avhengig av bemanning, kompetanse, utstyr og pasientvolum. Intensivenheten ved sykehuset i Kirkenes er en moderne intensivenhet i nye lokaler, utstyrt med nye respiratorer og annet utstyr tilhørende intensivområdet. Intensivenheten må til tider behandle pasienter over lengre tid og med større kompleksitet enn det som er vanlig ved sykehus av tilsvarende størrelse.

Enheten har en kjernebemanning med spesialiserte sykepleiere og leger, men bemanningen er sårbar ved fravær og/eller økt arbeidsmengde. Det er i tillegg utfordrende å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse hos de ansatte i en enhet med lavt pasientvolum. I forbindelse med koronapandemien, ble det opprettet midlertidige stillinger for intensivsykepleiere. Det er besluttet at disse skal konverteres til faste stillinger for å øke bemanningen ved intensivenheten. Det arbeides både med å rekruttere intensivsykepleiere og videreutdanne kandidater i intensivsykepleie. Andre tiltak, som hospitering ved Universitetssykehuset Nord-Norge, har ikke vært mulig å gjennomføre på grunn av pandemien.

Jeg mener at Stortingets anmodningsvedtak er fulgt opp på en god måte og at Helse Nord og Finnmarkssykehuset Klinikk Kirkenes har gjennomført og fremdeles gjennomfører en rekke tiltak for å øke robustheten ved intensivenheten i Kirkenes, hvor målet er at enheten kan defineres som nivå 2. Dette innebærer å kompensere for et lavt pasientvolum og å rekruttere og beholde riktig kompetanse.