Skriftleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:2499 (2020-2021)
Innlevert: 17.06.2021
Sendt: 18.06.2021
Svart på: 28.06.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): I regi av Forsvarsmateriell pågår det en omfattende anbudskonkurranse for en ekstern «strategisk partner innen IKT-leveranser» og militær bruk av skytjenester i hele forsvarssektoren.
Hvilken faglig begrunnelse – utover ev. økonomiske argumenter – ligger til grunn for en slik bortsetting av Forsvarets IKT-tjenester, er forsvarsministeren orientert om de sikkerhetsmessige konsekvensene og er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse av en ev. bortsetting av Forsvarets IKT-tjenester?

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: I tråd med Prop. 151 S (2015-2016) og gjeldende langtidsplan for forsvarssektoren er det igangsatt en betydelig satsing på IKT i Forsvaret. Satsingen er organisert i programmene MAST som skal modernisere IKT-plattformer og tjenester og Mime som skal utvikle informasjons- og kommunikasjonssystemene for taktisk ledelse i Forsvaret, såkalt «kampnær» IKT.

Slik Stortinget ble orientert om i Prop. 1 S (2017–2018) vil IKT-virksomheten i Forsvaret innrettes mot leveranser av IKT til forsvarssektoren, og til oppgaver som kun Forsvaret kan løse. Strategisk samarbeid planlegges etablert blant annet innenfor IKT-tjenesteområdene sikre IKT-plattformer og datasenterløsninger. Strategisk samarbeid er et tiltak som skal forbedre gjennomføringsevnen innen IKT-virksomheten. Forsvarssektorens krav til sikkerhet og beredskap skal vektlegges spesielt ved etablering av strategisk samarbeid.

Program MAST (militær anvendelse av skytjenester) skal i perioden fram til 2028 modernisere IKT-plattformer og tjenester for alle relevante formål, inkludert kommando og kontroll, logistikk, kontorstøtte og digitalisering. Program MAST gjennomfører i 2021 en konkurransepreget dialog med aktuelle leverandører, og målsettingen er inngåelse av en avtale med en strategisk samarbeidspartner innenfor rådgivning, utvikling, leveranser, drift og vedlikehold i løpet av 2022. Selve moderniseringsarbeidet som skal gjennomføres i MAST vurderes nå gjennom en konseptvalgutredning knyttet til de planlagte investeringene. Det konseptuelle grunnlaget vil sette rammen for det videre utviklingen av programmet.

IKT og kompetanse relatert til denne er ferskvare det er utfordrende å holde oppdatert. Det er en kontinuerlig hurtig utvikling og det er sivil sektor som er ledende i denne utviklingen. Strategisk samarbeid er basert på prinsippet «så sivilt som mulig og så militært som nødvendig». Skyløsninger vil være en grunnleggende del av arbeidet med digitalisering og forbedring av sektoren, og vil gi forsvarssektoren tilgang på moderne og oppdatert teknologi og tjenester. Strategisk samarbeid med markedsledende aktører vil øke innovasjonstakten og gi Forsvarssektoren tilgang til løsninger for mer effektiv informasjonsdeling, samhandling og gjennomgående tjenester for nasjonale styrker i operasjoner, samt med aktører i totalforsvaret og allierte. For en strategisk partner vil Forsvarsmateriell stille strenge krav til informasjonssikkerhet med bakgrunn i relevante krav i sikkerhetsloven.

Vurderingene av risiko og sårbarhet vil være en integrert del av det videre arbeidet med å utvikle program MAST. I disse vurderingene inngår hvorvidt ulike løsninger møter sikkerhetslovens krav.