Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2536 (2020-2021)
Innlevert: 21.06.2021
Sendt: 22.06.2021
Svart på: 02.07.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Hva er status for behandlingstilbud for seneffekter for kreftpasienter, og hvor mange poliklinikker finnes i dag for denne typen behandling?

Grunngiving

Nasjonal kreftstrategi 2018–2022, Leve med kreft, skulle legge grunnlaget for at den gode kvaliteten i norsk kreftomsorg skulle bli enda bedre. Denne strategien var en videreføring og en oppdatering av Nasjonal kreftstrategi 2013–2017 – Sammen mot kreft. Et av delmålene i kreftstrategien er at: Forekomst av bivirkninger og seneffekter knyttet til kreftbehandlingen skal reduseres, og seneffekter hos de enkelte pasienter skal kartlegges og eventuelt behandles.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: For å svare på spørsmålet har jeg bedt om en status fra de regionale helseforetakene. I tilbakemeldingen fra Helse Nord RHF går det fram at det er planlagt oppstart av et regionalt, poliklinisk behandlingstilbud fra september 2021. Tilbudet er beregnet til både barn og voksne som har seneffekter etter kreftbehandling som ikke kan håndteres av førstelinjetjenesten. Helse Nord RHF viser til at selv om den regionale poliklinikken ikke er formelt etablert, er det tilbud om oppfølging og behandling av seneffekter etter kreftbehandling i de ordinære poliklinikkene. Helse Nord RHF opplyser videre at barneavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF har god kompetanse når det gjelder seneffekter hos barn.

Helse Midt-Norge RHF opplyser at det ikke er etablert poliklinikk for seneffekter for kreftpasienter og at omsorgen for disse pasientene ivaretas i ordinære poliklinikker. Det er videre utviklet et regionalt pasientforløp for pasienter med seneffekter etter kreftbehandling. Helse Midt-Norge RHF viser til at de i avtale med private rehabiliteringsinstitusjoner har etablert rehabiliteringstilbud for pasienter med seneffekter etter behandling av kreft. Tilbudet er gruppebasert med individuell tilrettelegging gitt til voksne før eller etter behandling. Tilbudene gis som dag- eller døgnopphold.

I tilbakemeldingen fra Helse Vest RHF går det fram at ingen av helseforetakene i helseregionen har egen poliklinikk for senskader etter kreft, men pasienter med spørsmål om senskader blir vurdert ved den avdelingen eller poliklinikken hvor pasienten opprinnelig ble behandlet. Ved behov blir pasientene overført til annen enhet for videre utredning/ behandling etter individuell vurdering.

Ifølge Helse Sør-Øst RHF er det er etablert to egne poliklinikker for seneffekter etter kreft i regionen, henholdsvis ved Oslo universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF. Helse Sør-Øst RHF viser til at de øvrige helseforetakene tilbyr pasienter med seneffekter utredning og behandling i de respektive avdelingene avhengig av hvilke helseproblemer pasientene har. Det er videre opprettet egne tilbud til pasienter innen flere kreftformer som er rettet mot kjente komplikasjoner etter kreftbehandling. Helse Sør-Øst RHF opplyser at i tillegg til ulike medisinske behandlingstilbud, har helseforetakene andre former for tilbud til pasienter som lever med kreft eller senvirkninger etter kreftsykdom, for å fremme mestring og styrke pasientene i deltakelse i arbeids- og hverdagslivet.

Svarene fra de regionale helseforetakene viser at helseregionene har etablert ulike oppfølgingstilbud for pasienter med seneffekter etter kreftsykdom. For å sikre oppbygging av kompetanse innen seneffekter etter kreft, har jeg i revidert oppdragsdokument i juli 2021 bedt de regionale helseforetakene om å bygge opp regional kompetanse om seneffekter etter kreft hos barn og voksne med personell som skal bidra til å overføre kompetanse til allmennlegene om diagnostikk og behandling av seneffekter. Oppdraget innebærer at spesialisthelsetjenesten skal kunne ta imot pasienter med kompliserte seneffekter for utredning og behandling. Jeg har videre bedt om at oppdraget ses i sammenheng med pågående prosess for avvikling av Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter av kreft og videreføring av denne kompetansen gjennom en annen organisering, som for eksempel kompetansenettverk.