Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:2609 (2020-2021)
Innlevert: 27.06.2021
Sendt: 28.06.2021
Svart på: 02.07.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Mona Fagerås (SV)

Spørsmål

Mona Fagerås (SV): Hva er provenyeffekten av å innføre et krav om 50 % barnehagelærere og 25 % fagarbeidere i norske barnehager?

Guri Melby (V)

Svar

Guri Melby: I svaret på spørsmålet legges det til grunn at det innføres et krav om at 50 prosent av grunnbemanningen skal ha barnehagelærerutdanning. Grunnbemanningen er assistenter, barne- og ungdomsarbeidere og pedagogiske ledere eller tilsvarende. I tillegg er det utdanningskrav til styrere, og de aller fleste styrere har barnehagelærerutdanning. Det legges videre til grunn at et krav om 50 prosent barnehagelærere i praksis innebærer at pedagognormen skjerpes slik at det maksimalt skal være seks små eller tolv store barn per barnehagelærer.

Statistikk fra 2019 viser at andelen årsverk med barnehagelærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning utgjorde 42,5 pst. av årsverkene i grunnbemanningen i kommunale barnehager. Ved en innskjerping av pedagognormen vil det være behov for om lag 2 100 flere årsverk med barnehagelærerutdanning i de kommunale barnehagene, og barnehagenes lønnskostnader vil øke. Det legges til grunn at barnehagelærere skal erstatte ufaglærte assistenter. I beregningen er det derfor lagt til grunn at en skjerping av pedagognormen innebærer å kompensere barnehagene for lønnsdifferansen mellom barnehagelærere og ufaglærte assistenter.

Innskjerpingen av pedagognormen vil også bety økte tilskudd til de private barnehagene for å legge til rette for at også de private barnehagene kan øke pedagogandelen til 50 prosent. Tilskuddet til private barnehager beregnes basert på kommunale regnskap to år før tilskuddsåret, og økningen i tilskuddet til private barnehager vil dermed normalt inntreffe noe senere. Det kan derfor være behov for å innføre en overgangsordningen i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager slik at de private barnehagene får økt tilskudd til økt pedagogtetthet samtidig som de kommunale barnehagene. Med dette til grunn vil bevilgningsbehovet med innføring av skjerpet krav fra 1. august 2022 være 274,8 mill. kroner, med en helårseffekt på 659,4 mill. kroner. Beløpene er oppgitt i 2022-kroner. Det er i beregningene lagt til grunn en kompensasjon etter nasjonale gjennomsnittsbetraktninger.

Andelen årsverk med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider i grunnbemanningen i kommunale barnehager er 26,8 prosent, i tillegg har 5,3 prosent av årsverkene i grunnbemanningen annen fagarbeiderbakgrunn. Kravet om 25 prosent fagarbeidere er dermed allerede oppfylt i gjennomsnitt for kommunale barnehager. Tilskuddet til private barnehager ble gjennom bevilgninger i statsbudsjettet for 2016, økt fra 98 til 100 prosent av det de kommunale barnehagene får i offentlig finansiering. Dette legger til rette for at de private barnehagene kan ha samme andel fagarbeidere som de kommunale barnehagene. Jeg legger derfor til grunn at det ikke krever økte statlige overføringer å innføre et krav om 25 prosent fagarbeidere i grunnbemanningen i barnehagene.