Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2619 (2020-2021)
Innlevert: 27.06.2021
Sendt: 28.06.2021
Svart på: 30.06.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)

Spørsmål

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp): Statsråden har for over et år siden annonsert en statlig strategi for folkemusikk og folkedans, og i den nylig Museumsmeldingen er det gjentatt at regjeringen skal utarbeide en slik strategi. Hva er gjort for å få ferdig strategien siden statsråden annonserte den, og når forventes den å være klar?

Grunngiving

Det er over ett år siden at Kulturministeren annonserte at Kulturdepartementet skulle starte arbeidet med en statlig strategi for folkemusikk og folkedans.
Siden er det lagt ned en betydelig innsats fra folkemusikk- og folkedansmiljøet for å bidra til strategien. Bl.a. er det kommet 50 skriftlige innspill og nær 200 personer har deltatt på flere høringer arrangert av miljøet, og det skal være gitt en samlet uttale over hva de ønsker å ha fokus på i meldingen.
I Meld. St. 23 (2020–2021) "Musea i samfunnet — Tillit, ting og tid" står det også som tiltak at regjeringen vil: «Utarbeida ein strategi for folkemusikk og folkedans, og i denne samanhengen sikra relevante lyd- og biletopptak m.m. (s.54 pkt. 5.6.).

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Arbeidet med strategi for folkemusikk og folkedans er forankret St. meld. 8 (2018-2019) Kulturens kraft (Kulturmeldingen) som kom i 2018. Hensikten er å gjennomgå feltet i lys av de overordnede politiske mål slik de fremgår av meldingen.

Arbeidet med strategien var godt i gang da covid-19-pandemien traff oss i mars 2020. Smittevernhensyn som følge av pandemien snudde om på kunst- og kulturfeltet. Kulturdepartementet har i stor grad måttet legge sine ressurser i arbeidet med å håndtere krisen. Enkelte av de større arbeidene departementet var i gang med, deriblant strategi for folkemusikk og folkedans, har derfor blitt satt på vent. Arbeidet med strategien vil kunne gjenopptas når arbeidet med støtteordninger for å håndtere covid-19-pandemien avtar.

Som representanten skriver, har departementet mottatt en rekke innspill til strategien. Det gjør at vi allerede har et godt kunnskapsgrunnlag og unngår å starte på et nullpunkt når vi gjenopptar arbeidet.