Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2716 (2020-2021)
Innlevert: 01.08.2021
Sendt: 02.08.2021
Svart på: 11.08.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Bjørnar Moxnes (R)

Spørsmål

Bjørnar Moxnes (R): Hva har ministeren gjort for å sørge for at alle som var ledig i 2020 og hadde krav på ferie med dagpenger eller feriepenger basert på dagpenger, faktisk får det de hadde krav på, og hva vil ministeren gjøre for å sikre at de som hittil ikke har fått sine rettmessige ytelser snarest skal få det de har krav på?

Grunngiving

Regelverket for hvem som har krav på ferie og feriepenger basert på dagpenger for arbeidsledige er uklart og uoversiktlig. Løsningen med feriepenger som ble innført i år gjelder i utgangspunktet ikke for dem som har vært permittert i mer enn ett år. Men personer som meldte seg av dagpengene før 7. juni og på igjen så snart som mulig, kunne likevel få feriepenger. Dette fikk en del ledige beskjed om først etter 7. juni, slik at de gikk glipp av feriepengene, og mange har ikke forstått hvordan de skal gå fram for å sikre seg feriepengene. Navs beredskapsleder innrømmet til NRK i juni at systemet er komplekst og vanskelig å forstå. Heidi Norby Lunde antydet i samme oppslag at Nav har misforstått stortingets vedtak:

«Ordningen med såkalte feriepenger basert på det du får utbetalt i dagpenger er jo en midlertidig ordning for dem som ble permittert i fjor eller i år, som følge av pandemien. Folk som var uten arbeid før den tid, går inn under den vanlig løsningen med ferie med dagpengeutbetaling, forklarer hun».

Likevel melder tillitsvalgte Rødt har vært i kontakt med at mange har gått glipp av både ferie med dagpenger og feriepenger. De som mistet jobben som følge av pandemien, men som gikk over i nytt arbeid har verken fått betalt ferie eller feriepenger – dette virker som en urimelig straff, siden feriepengene er opptjent i 2020 og ikke har noe med 2021 å gjøre.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Ordningen er utformet med utgangspunkt i Stortingets anmodningsvedtak fra 18. februar 2021, vedtak nr. 644:"Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig rett til feriepenger for dagpenger mottatt i 2020 og 2021 for utbetaling henholdsvis sommeren 2021 og 2022. Dette vil gjelde for de som ikke har rett til fortsatt å motta dagpenger og samtidig ta ut ferie."Regjeringen fulgte opp anmodningsvedtaket med forslag til midlertidig ordning med feriepenger av dagpenger i Prop. 132 S (2020-2021), som ble lagt fram 26. mars i år. Den endelige utformingen av ordningen ble først avklart gjennom Stortingets behandling. Stortinget vedtok ordningen gjennom bevilgningsvedtak 27. april.

Regelverket legger til grunn forutsetningen i anmodningsvedtaket om at feriepenger bare gis til dem som ikke har rett til å ta ferie med dagpenger. Den korte tidsrammen fra Stortingets vedtak om bevilgninger til ordningen og frem til fastsetting av forskriften 21. mai med utbetalingsstart medio juni, innebar sammen med de premissene Stortinget la til grunn, at den midlertidige feriepengeordningen måtte utformes relativt enkelt. Blant annet var det nødvendig å legge inn et absolutt skjæringspunkt (7. juni) for vurderingen av retten til ferie med dagpenger etter de ordinære reglene. Hvordan den enkelte burde innordnet seg for å komme mest mulig gunstig ut, ville det ofte være vanskelig å avgjøre. I tillegg ville det vært svært komplisert både for NAVs veiledning og IT-systemer. De premissene som ble lagt for ordningen, herunder utfordringene med at det eksisterer to parallelle, ikke-overlappende ordninger, innebærer at enkelte kan ha fått både feriepenger på dagpenger og fri med dagpenger, samt at enkelte verken fikk rett til feriepenger av dagpenger eller rett til ferie med dagpenger. Dette gjelder i hovedsak personer som kom tilbake i arbeid etter 7. juni. Disse kan ha rettigheter i behold dersom de senere blir ledige.

Videre var det nødvendig å legge til grunn at tidspunktet for utbetaling, ikke opptjening, avgjør hvilke dagpengeutbetalinger som inngår i beregningsgrunnlaget for feriepengene. Dermed vil det være noen som først får utbetalt feriepenger av dagpenger i 2022 for dagpenger som er utbetalt i 2021, selv om dagpengene gjelder perioder med arbeidsløshet eller permittering i 2020. Dette vil typisk være de som fikk utbetaling av dagpenger for siste periode i desember 2020, i januar 2021.