Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til statsministeren

Dokument nr. 15:2896 (2020-2021)
Innlevert: 29.08.2021
Sendt: 30.08.2021
Svart på på vegner av: Statsministeren
Svart på: 06.09.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): 2. august sendte en gruppe på 34 afghanere som tidligere har jobbet for det norske forsvaret i Afghanistan, en søknad til regjeringen om å få hit sine nære familiemedlemmer som fedre, mødre, brødre og søstre. Til tross for gjentatte henvendelser og møter med representanter for Forsvarsdepartementet er ikke henvendelsen besvart.
Vil regjeringen besvare henvendelsen raskt og sørge for at deres familiemedlemmer hentes til Norge?

Grunngiving

De 34 tolkene har gjort en enorm innsats for det norske forsvaret, ofte med egne liv som innsats. De har deltatt i svært risikofylte oppdrag i Afghanistan. De har deltatt i oppdrag hvor Taliban soldater er tatt til fange og fengslet, blant annet. Som en følge av dette har de fått opphold i Norge. De frykter nå at Taliban vil gå etter deres nære familiemedlemmer som fortsatt er i Afghanistan. Taliban kjenner de tidligere tolkenes identitet og de frykter nå Taliban vil ta hevn ved å gå etter familiemedlemmene. Derfor haster det å få hentet familiemedlemmene ut av landet.

Frank Bakke-Jensen (H)

Svar

Frank Bakke-Jensen: Spørsmålet er rettet til Statsministeren som har bedt meg besvare spørsmålet.

Jeg kan bekrefte at Forsvarsdepartementet i august måned har mottatt henvendelser og avholdt møter med representanter for medlemmer av foreningen for afghanske tolker med tilknytning til Forsvaret. Til sammen gjelder henvendelsene søknader om å hente til Norge omlag 400 familiemedlemmer tilhørende en gruppe på noe over 30 tolker. Det er gitt skriftlig svar om at henvendelsen er mottatt og at den vil bli oversendt utlendingsforvaltningen for videre behandling.

I den akutte evakueringen fra flyplassen i Kabul, som nå er avsluttet, prioriterte norske myndigheter å evakuere norske statsborgere, andre med gyldige innreisedokumenter til Norge og andre særskilt utsatte grupper med tilknytning til Forsvaret og/eller Norge. Regjeringen har hele tiden vært tydelig på at vi neppe ville være i stand til å hjelpe alle i denne fasen.

Det har tidligere vært etablert flere søknadsordninger for lokalt ansatte som har vært tilknyttet norske styrker i Afghanistan og deres nærmeste familiemedlemmer (GI-06/2015, GI 08/2017 og GI-04/2021), og en ny søknadsordning for tidligere lokalt ansatte vurderes. Tolkene som allerede er i Norge har fått med seg sine nærmeste familiemedlemmer. Det å skulle utvide kretsen av familiemedlemmer for dem som har vært omfattet av tidligere instrukser, er det så langt ikke tatt stilling til.