Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:2920 (2020-2021)
Innlevert: 31.08.2021
Sendt: 31.08.2021
Svart på: 09.09.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Straumprisane er no skyhøge i Noreg og det er store skilnadar mellom ulike delar av landet.
Vil regjeringa gjera noko for å sikra folk og industri billegare straum?

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: I likhet med representanten er også jeg opptatt av at norske forbrukere og norsk industri skal ha tilgang på strøm til en konkurransedyktig pris. Derfor fører regjeringen også en energipolitikk som gir høy forsyningssikkerhet og konkurransedyktige priser med fortsatt nasjonal kontroll over kraftressursene. Dette er godt beskrevet i Meld. St. 36 (2020 – 2021) Energi til arbeid.

Representanten er nok godt kjent at strømprisen i Norge kan variere mye mellom sesonger og mellom år. Det er flere faktorer som bidrar til at de norske strømprisene varierer og som bidrar til at strømprisene nå er på et høyt nivå. Med en kraftforsyning basert på fornybar energi, som vannkraft og vindkraft, påvirkes strømprisene i Norge av været. De norske strømprisene påvirkes også av europeiske strømpriser gjennom direkte overføringsforbindelser til andre land.

En stor andel vannkraft i den norske og svenske produksjonsmiksen gjør at variasjoner i tilsig til vannmagasinene har stor effekt på prisvariasjonen i Norden. Mens sommeren 2020 var preget av stort kraftoverskudd og historisk lave kraftpriser, har vi denne sommeren opplevd tørt vær og lav fyllingsgrad i magasinene i flere deler av landet. Kraftprisene påvirkes også av prisene i landene vi handler kraft med. Prisene på CO2-kvoter, gass og kull har doblet seg det siste året og har medført høye kraftpriser i Europa.

De siste årene har vist tydelig hvor væravhengig kraftsystemet vårt er. I fjor ble det produsert rekord mye kraft, og norske husholdninger opplevde de laveste strømprisene på nesten 20 år. I år er kraftsituasjonen en annen, med lave tilsig til vannkraftsystemet og mindre vann i magasinene enn normalt. I tørre perioder som vi er inne i nå, påvirkes også kraftprisen i større grad av kraftutveksling enn i våte år.

Regjeringen vil at stabil og forutsigbar tilgang på elektrisitet fortsatt skal være et konkurransefortrinn for norsk industri. Vi bygger nå ut mer fornybar kraft enn på mange tiår, og det ligger an til et fortsatt kraftoverskudd i Norge fremover. Vi styrker det innenlandske nettet og det bygges mer handelskapasitet til utlandet. Til sammen gjør det oss mindre sårbare for prissvingninger som skyldes været. En stor del av industrien handler sin strøm gjennom kraftavtaler (Power Purchase Agreements), der kraftprisen er fast for et gitt tidsrom. Dette gjør industrien mindre sårbar for svingninger i kraftprisen, og gir bedriftene en større forutsigbarhet.

Jeg har forståelse for at økt strømpris gjør at strømregningen blir en betydelig utgiftspost for mange. I forbindelse med behandlingen av regjeringens nye krisepakke for norsk økonomi, vedtok Stortinget 19. februar i år å bevilge 260 mill. kroner i en ekstraordinær utbetaling til bostøttemottakere for å bøte på de høye strømprisene i vinter. Regjeringen har i tillegg nedsatt en ekspertgruppe som skal vurdere utformingen av bostøtten. Utvalget skal blant annet vurdere om endringer i strømpriser i større grad skal reflekteres i nivået på bostøtte. Gruppen skal levere sin rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1. februar 2022.