Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:2966 (2020-2021)
Innlevert: 09.09.2021
Sendt: 10.09.2021
Svart på: 19.09.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Hvilke tiltak vil statsråden gjennomføre for å redusere ventetiden på førerprøver ved trafikkstasjonene?

Grunngiving

Jeg har blitt gjort oppmerksom på at det er per veldig mange som opplever uforholdsmessig lang ventetid på førerprøver ved flere av Statens Vegvesens trafikkstasjoner rundt om i landet, særlig i region midt. Eksempelvis i Orkdalsregionen og omegn med 2-3 mnd. ventetid.
Jeg viser også til svaret fra statsråden i Dokument nr. 15:1685 (2019-2020). Det var forståelig at starten på koronapandemien og den påfølgende nedstengingen førte til opphoping av antallet som ville gjennomføre førerprøve, men nå over et år senere mener jeg det er rimelig å forvente at SVV har fått tid og anledning til å treffe nødvendige tiltak.
Orkdal Trafikkskole har opplevd store problemer med lange og uforutsigbare ventetider for førerprøve. De har også skissert mulige løsninger som jeg mener er interessante å se på i sammenheng med tiltak som statsråden burde vurdere for å avhjelpe situasjonen.
Konvertering av førerkort klasse B til BE uten førerprøve (privatisert), dette kan føre til mindre arbeidspress hos SVVs trafikkstasjon. Det er samme ved konvertering fra A1 til A2 samt A2 til A. Samme gjelder B til Kode 96. Økt kapasitet og mindre køer.
Se på en leveringsplikt med hensyn til likt tilbud fra SVVs trafikkstasjoner i hele landet. Omgjøring av teknisk del av MC-oppkjøring, kan eliminere kostnader som nå går leie av områder. Dette kan igjen føre til økt tilbud /opprettholdelse av eksisterende tilbud.
Klasse B-oppkjøringer kan utførers som hovedregel på automat, konverteringskurs til manuell kan så utføres på autorisert trafikkskole. Dette vil avlaste SVV for førerprøver ved konvertering. Det kan også være nyttig å se på systemet som tildeler tilgjengelige førerprøver. Eksempelvis et system der variabler som alder, når opplæring ble fullført etc. legges inn. Hvis det da legges ut nye førerprøver omfordeles dette automatisk slik at den som har stått lengst i kø får første tilgengelige. Samtidig burde det være mulig å låse tidspunkt fordi som ønsker å beholde opprinnelig tidspunkt som var tilgjengelig da man først la inn bestilling på førerprøve.
Det er tydelig at det oppleves veldig lange ventetider der ut, både blant trafikkskolene og kandidatene som skal ta førerprøver. Jeg håper og forventer at statsråden gjør det som kan gjøres for å effektivisere ordningen med førerprøver.

Knut Arild Hareide (KrF)

Svar

Knut Arild Hareide: Under koronapandemien har vi sett stor økning i etterspørselen etter førerprøver, sammenliknet med det som har vært vanlig de siste årene. Bakgrunnen ser ut til å være at flere ønsker å kjøre bil fremfor å reise kollektivt for å unngå smitte. Ventetiden for å få tildelt praktisk prøve varierer mye fra sted til sted, men presset er naturlig nok størst i og rundt de største byene. Ettersom Vegvesenet praktiserer fritt trafikkstasjonsvalg, er årsaken til at man tidvis opplever spesielt lang ventetid i Orkdal trolig at mange som ikke får prøve i Trondheim forsøker å få prøve i Orkdal.

Vegvesenet har også fått et etterslep i avviklingen av førerprøver som følge av periodene med nedstengning. Vegvesenet har derfor iverksatt et arbeid for å ansette og utdanne flere sensorer, men dette vil ta noe tid før vi får effekten av dette. Det er av hensyn til trafikksikkerhet og likebehandling, svært viktig at sensorene har riktig kompetanse og at nye sensorer får nødvendig opplæring.

I tillegg arbeides det løpende med å effektivisere førerprøvetjenestene. Jeg kan opplyse om at det i "siste normalår", 2019, ble gjennomført ca. 139 000 praktiske prøver, og at det i inneværende år forventes å bli avlagt rundt 160 000 prøver nasjonalt, altså en økning på om lag 15 prosent.

Vegvesenet opplyser at de etter nedstengningen har satt andre oppgaver på vent, og prioritert de praktiske førerprøvene for å møte etterspørselen. Det er gjennomført førerprøver på kvelder og helg, og det er benyttet utstrakt overtid for å møte behovet. Videre har tilgjengelige sensorressurser vært fordelt så godt som mulig mellom de ulike førerkortklassene ut fra etterspørsel.

Norges forpliktelser etter EØS-avtalen legger føringer for førerprøvevirksomheten gjennom EUs tredje førerkortdirektiv 2006/126/EC. Direktivet krever førerprøve ved utvidelse av førerkortklasse B til klasse BE. Det er derfor ikke aktuelt med konvertering av førerkort klasse B til klasse BE uten gjennomført førerprøve. Det er vurdert andre aktuelle muligheter innenfor regelverket for å avhjelpe situasjonen, særlig i de tilfellene hvor direktivet åpner for opplæring ved trafikkskole i stedet for førerprøve. Jeg kan opplyse at Norge allerede har, etter det jeg er kjent med som eneste land i innenfor EØS-området, benyttet alle mulige unntak. Handlingsrommet er derfor svært begrenset.

Kjøretekniske ferdigheter er avgjørende for trafikksikkerheten for motorsykkelførere. Manglende eller utilstrekkelige kjøretekniske ferdigheter på motorsykkel kan utsette føreren for betydelig ulykkesrisiko. Den tekniske delen av førerprøven er også for motorsykkel en forpliktelse Norge er pålagt etter tredje førerkortdirektiv. Den praktiske prøven skal inneholde en ferdighetsprøve, med kjøregårdsoppgaver som er beskrevet i direktivet. På bakgrunn av dette er det heller ikke aktuelt å gjøre om den tekniske delen av førerprøven for motorsykkel.

Vegvesenet har under pandemien gjort løpende vurderinger og iverksatt tiltak, for å gjøre førerprøvebestillingen så effektiv og rettferdig som mulig. Dette arbeidet videreføres i tett dialog med trafikkskoleorganisasjonene.