Skriftleg spørsmål fra Ane Breivik (V) til kunnskaps- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:13 (2021-2022)
Innlevert: 11.10.2021
Sendt: 11.10.2021
Svart på: 12.10.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Ane Breivik (V)

Spørsmål

Ane Breivik (V): Kan statsråden klargjøre hvorvidt skoler og læresteder har hjemmel til å kreve urinprøver fra elever?

Grunngiving

Elevers rett til et privatliv er forankret i Grunnloven § 102, EMK art. 8 og FNs barnekonvensjon art. 16. Over lengre tid har det foregått en praksis der enkelte skoler og læresteder inngår «kontrakter» med elever som visstnok skal hjemle vilkårlig og tilfeldig rustesting i regi av skolene.
Opplæringsloven inneholder ikke bestemmelser som hjemler eller på annen måte regulerer rustesting av elever. Slik testing av elever er heller ikke regulert i annet regelverk. Datatilsynet presiserer at rustesting i skoler bare skal skje ved eksplisitt, informert og frivillig samtykke, og elever må i slike tilfeller ha samtykket til alle aspekter ved prosessen.

Guri Melby (V)

Svar

Guri Melby: Skoler og læresteder har ikke lovhjemmel til å kreve rustesting av elever. Dette innebærer at skoler og læresteder ikke kan kreve at elever avgir urinprøver til dette. Dersom elever skal avgi urinprøve i forbindelse med rustesting, må det foregå på frivillig basis etter at det foreligger et informert samtykke fra eleven. Det skal ikke gis negative sanksjoner overfor elever som ikke ønsker å la seg teste.