Skriftleg spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:23 (2021-2022)
Innlevert: 14.10.2021
Sendt: 15.10.2021
Svart på: 22.10.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Hans Andreas Limi (FrP)

Spørsmål

Hans Andreas Limi (FrP): Kan statsråden bekrefte at regjeringens foreslåtte økning av CO2-avgiften ikke vil øke pumpeprisen på bensin- og diesel i Norge i den kommende stortingsperioden?

Grunngiving

I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at den gradvis vil øke CO2-avgiften til om lag 2.000 kroner tonnet frem mot 2030. I brev til Stortinget har Finansdepartement skrevet at en slik avgiftsøkning isolert sett og uten kompenserende tiltak vil øke bensinprisen med 4.14 kroner pr. liter og dieselprisen med 4.76 kroner pr. liter.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Regjeringspartiene har i Hurdalsplattformen blitt enige om at vi vil sørge for at avgiftssystemet bidrar til en klimaomstilling som er effektiv, og både sosialt og geografisk rettferdig. Videre har vi varslet at vi vil holde det samlede skatte- og avgiftsnivået for folks inntekter uendret. Plattformen slår fast at regjeringen vil redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffavgifter, herunder differensiert veibruksavgift. Avgiftsnivået på biodrivstoff skal reduseres.

Regjeringspartiene har i Hurdalsplattformen varslet at CO2-avgiften skal gradvis økes til om lag 2000 kr frem mot 2030. Det skal utarbeides partnerskap med næringslivet, kompensasjonsordninger eller avgiftsreduksjoner for særskilt berørte grupper og næringer, og tas hensyn til næringers konkurransekraft. Miljø- og klimaavgifter skal innrettes sosialt rettferdig og differensieres geografisk der det er mulig og hensiktsmessig.

Hvilke konkrete avgiftsendringer regjeringen vil foreslå for de ulike årene fremover vil vi komme tilbake til i tilleggsnummeret og de årlige budsjettforslagene.