Skriftleg spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:238 (2021-2022)
Innlevert: 02.11.2021
Sendt: 02.11.2021
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Svart på: 08.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V)

Spørsmål

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V): Vil statsråden rydde opp i praksisen med rustesting av elever og sørge for at ingen blir bedt om å inngå slike ruskontrakter i fremtiden?

Grunngiving

Det har nylig kommet frem at flere folkehøgskoler har rustestet elever på ulovlig grunnlag.
Flere steder skal ha krevd rustest av elever ved mistanke om bruk av narkotika. I praksis har f.eks. høyt fravær vært grunnlag for slike tester. Enkelte steder har også satt rene tester som betingelse for at elever skal få fortsette på skolen.
Daværende kunnskapsminister, Guri Melby, slo i oktober fast at skoler og læresteder ikke har lovhjemmel til å kreve rustesting av elever, og at det heller ikke skal følge sanksjoner overfor elever som ikke ønsker å la seg teste.
Enkelte skoler har påtatt seg videre myndighet enn det selv politiet har, og har gått ut over straffeprosesslovens regulering av tvangsmidler. Enkelte av skolene har inngått avtaler med elevene hvor de samtykker til rustestingen. Med det skjeve maktforholdet mellom elev og skole, samt trussel om tap av skoleplass kan et slikt samtykke til testing neppe stå seg som informert. Førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum og advokat Inger Zadig er blant dem som har påpekt at styrkeforholdet mellom avtalepartene er skjeve, noe som gjør det vanskelig å kalle det et informert samtykke.
Elever har rett til privatliv. Dette er hjemlet både i Grunnloven § 102 og EMK. art 8. Skoler har heller ikke lovhjemmel til å lagre sensitiv informasjon om elevers helsetilstand og eventuelle legemiddelbruk, slik rustesting medfører.
Dersom folkehøgskoler er opptatt av hvordan elevene har det, hjelper det ikke at de mister sin skoleplass. Skolen skal være et trygt sted der man ikke mistenkeliggjøres i kraft av å være elev, eller grunnet høyt fravær. Tvangsmidler er heller ikke et egnet pedagogisk verktøy.

Tonje Brenna (A)

Svar

Tonje Brenna: Jeg vil vise til at folkehøyskoleloven ikke gir hjemmel til rustesting av elever. Dette innebærer at folkehøgskolene ikke kan kreve at elever avgir urinprøver til dette formålet. Dersom elever skal avgi urinprøve i forbindelse med rustesting, må det foregå på frivillig basis etter at det foreligger et informert samtykke fra eleven. På grunn av skjevheten i maktforholdet mellom skolen og eleven vil jeg understreke at eventuelt samtykke må brukes med stor varsomhet og at det ikke skal gis negative sanksjoner overfor elever som ikke ønsker å la seg teste.
Jeg har respekt for det arbeidet som gjøres i folkehøgskolene for å gi elevene et trygt og rusfritt læringsmiljø. Jeg vil oppfordre folkehøgskolene til fortsatt å arbeide for å sikre gode rutiner for å hindre rusmisbruk blant elevene med andre virkemidler enn rustesting.
Utdanningsdirektoratet er delegert myndigheten til å føre tilsyn med folkehøgskolene.