Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (201 - 220 av 334)

 • Munnleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utviklingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 08.01.2020

  Svart på: 08.01.2020 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Om hvorfor ikke Norge, på klimatoppmøtet i Madrid, underskrev det som har fått navnet The Least Developed Countries Initiative for Effective Adaptation and Resilience, med en forpliktelse om å jobbe sammen med de fattige landene om klimatiltak
 • Munnleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 08.01.2020

  Svart på: 08.01.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Om statsråden meiner at det er rett at folk som vert fråtekne moglegheita til å driva næringsverksemd, skal sitja igjen med eit stort økonomisk tap, med bakgrunn i at regjeringa har innført eit nasjonalt forbod mot hald av pelsdyr
 • Munnleg spørsmål fra Terje Aasland (A) til landbruks- og matministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 08.01.2020

  Svart på: 08.01.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre rammevilkår for norsk næringsmiddelindustri, slik at vi også i framtiden har en industri som foredler norskprodusert mat over hele landet
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.01.2020

  Svart på: 08.01.2020 av olje- og energiminister Sylvi Listhaug

  Om statsråden mener at nye utenlandskabler vil være en suveren beslutning for norske myndigheter dersom den nye energimarkedspakken godtas av Norge
 • Spørjetimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.01.2020

  Sett fram av: Per Martin Sandtrøen (Sp)

  Svart på: 08.01.2020 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om hvem som skal ha kompetanse til å opprette og nedlegge avdelinger som Domstolkommisjonen legger opp til, med henvisning til forslag om sammenslåinger til Innlandet tingrett, der hovedrettstedet legges til Hamar, men der det av hensyn til tilgjengelighet og reisetid foreslås å opprettholde en avdeling på Tynset
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.01.2020

  Svart på: 08.01.2020 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden i dag er enig i den vurderingen som Luftambulansetjenesten HF hadde av anbudet fra Babcock, om at den prismessige fordelen har oppveid den reduserte kvaliteten, med bakgrunn i at alle ambulansefly i Finnmark var ute av drift på grunn av sykdom 26. desember
 • Spørjetimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.12.2019

  Sett fram av: Arne Nævra (SV)

  Svart på: 08.01.2020 av olje- og energiminister Sylvi Listhaug

  Om hvorvidt statsråden ikke vil legge til rette for havvind fremover, med henvisning til uttalelsen om at vindmøller til havs «vil bidra til forsøpling av vårt havrom og vi har veldig mange andre interesser langs kysten som vi må ivareta, det være seg både petroleumsnæringen og skipsfarten»
 • Munnleg spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 18.12.2019

  Svart på: 18.12.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Om hva statsråden vil gjøre for å få utnyttet studieplassene i distriktene, som er kritisk og avgjørende fordi kapasiteten står uutnyttet, eller om hun vil la det være opp til institusjonene helt selv, selv om problemet rammer hele samfunnet og små lokalsamfunn spesielt hardt
 • Munnleg spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 18.12.2019

  Svart på: 18.12.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om statsråden kan forsikre foreldre, lærere og elever rundt omkring i Norge om at færre ukvalifiserte skal undervise i klasserommene våre rundt omkring i landet de neste årene
 • Munnleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 18.12.2019

  Svart på: 18.12.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om hvor mye av tilskuddet til barnehager det er greit at ikke kommer barna til gode, men forsvinner ut i form av konsernbidrag og på andre måter lenger opp i systemet
 • Munnleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 18.12.2019

  Svart på: 18.12.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om at Høyre bør bevilge mer penger til tiltak som vi vet fungerer, for å øke kvaliteten på leseopplæringen i skolen
 • Munnleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 18.12.2019

  Svart på: 18.12.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden meiner at å fase inn dei nye P8-overvakingsflya handlar om operativ drift, og om han dimed vil følgje tilrådinga frå Luftforsvaret når den ein gong kjem på hans bord, med bakgrunn i at det no er kjent at forseinkinga av arbeidet på Evenes gjer at innfasinga må skje ein annan stad
 • Munnleg spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 18.12.2019

  Svart på: 18.12.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvorfor forsvarsministeren er uenig med en enstemmig kontrollkomité og insisterer på å bygge ned Hæren i indre Troms
 • Spørjetimespørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Sett fram av: Ingvild Kjerkol (A)

  Svart på: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvordan statsråden vil sørge for at eventuelle andre tekniske, organisatoriske eller personellmessige mangler som kan svekke luftambulanseberedskapen denne vinteren, blir offentliggjort og håndtert
 • Spørjetimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Svart på: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hordan Luftambulansetjenesten HF (LAT HF), uten å gjennomføre en egen sårbarhets- og risikoanalyse, kunne konkludere med at Babcock kunne levere en tilfredsstillende kvalitet, og om statsråden etter dette har tillit til ledelsen i LAT HF
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Svart på: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden, med bakgrunn i erfaringene fra beredskapssvikten, ser behovet for å endre mandatet slik at dette begrenses til å utrede offentlig drift og/eller ideell drift av luftambulansetjenesten i framtiden
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Spørsmålet er trekt tilbake

  I 2017 hadde den daværende Høyre-Fremskrittsparti-regjeringen satt opp Politihøgskolen i Oslo på en liste over institusjoner det var planer om å flytte ut av Oslo. Vi opplevde det som en viktig seier da det i Jeløya-erklæringen fra den nye regjeringen med Venstre fra januar 2018 står at regjeringen vil "vurdere å plassere en ny politihøgskole utenfor Oslo sentrum" (side 16). Dette ble forklart og forstått slik at steder utenfor Oslo sentrum med billigere tomter og større plass, som f.eks. flere steder i Groruddalen, er i høy grad aktuelle. Men i NRK Debatten torsdag 5. desember sa justisministeren: "Men så handler egentlig den debatten her om én ting. Og det er regjeringas signal om at vi ønsker å flytte Politihøgskolen ut av Oslo." Betyr dette at regjeringen har gått bort fra formuleringen i Jeløya-erklæringen?
 • Spørjetimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Svart på: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om leger og personell på bakken som rapporterer om at syke personer ikke har fått hjelpen de trenger, og om vi vil få en beregning som ikke bare viser antall fly, men også hvorvidt nødvendige oppdrag blir løst, og det lokale behovet
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Svart på: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om statsråden kan gi en oversikt over kostnader for ekstraressurser som er satt inn fra juli og fram til i dag, for å sikre forsvarlig beredskap i luftambulansetjenesten, og hvem det er som skal betale
 • Spørjetimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Svart på: 18.12.2019 av helseminister Bent Høie

  Om hvilke kompenserende tiltak Universitetssykehuset Nord-Norge får som konsekvens av svikt i luftambulansens beredskap, med henvisning til at de må sette kriseberedskap og har satt inn doble team på akuttsentralen